På sin sjuttiofemårsdag

igår blev grosshandlare Edv. Snöbohm i Klintehamn föremål för en mångfald uppvaktningar och livliga hyllningar. Uppvaktningarna togo sin början på förmiddagen och räckte till fram på eftermiddagen. Bland dem som uppvaktade befunno sig såväl korporationer som enskilda, och under dagens lopp antog jubilarens hem så småningom karaktären av ett veritabelt orangeri, så rikliga voro blomsterhyllningarna. Även en mängd telegram — ett 85-tal — inströmmade, varjämte en hel del minnesgåvor och presenter överräcktes till sjuttiofemåringen. Från släkten och från vänner såväl här som på fastlandet fick jubilaren mottaga värdefulla bokverk, däribland ett engelskt sådant. Dagen firades eljest i stillhet och på kvällen gavs festmiddag för släktingarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *