P. J. Gerdén.

Ett oväntat dödsfall, som väckt förstämning i vår stad, inträffade i år, då rådmannen P. J. Gerdén astigt avled. Han drabbades i sitt hem av en hjärtattack och fördes i ambulans till lasarettet, men han kunde icke räddas, utan döden inträdde. Den bortgångne var 71 år gammal. Särskilt överraskande kommer dödsbudet för dem, som in till det sista sett honom i verksamhet om vanligt.
Med P. J. Gerdéns frånfälle slutar ett verksamt liv och en trägen medborgerlig gärning, som till mycket stor del varit ägnad det kommunala arbetet i Visby stad. Hit kom han som ordinarie folkskollärare år 1888 — han var född i Arvika den 25 februari 1867 och avlade folkskollärareexamen i Karlstad år 1887 — och hans läraregärning omfattade en tidrymd av över 40 år, då han lämnade densamma år 1928. I lärarnes krets intog han en framskjuten plats och var bl. a. ordförande i S. A. F:s länsnämnd på Gotland åren 1900—1925 samt lärarekårens representant i skolrådet åren 1907—21. Även i Tekniska skolan var han ämneslärare åren 1894—1919.
Det intresse, som vid sidan av läraregärningen främst tog hans krafter i anspråk, var fattigvårdsarbetet. Han invaldes nämligen i fattigvårdsstyrelsen år 1899 och tio år senare blev han fattigvårdsstyrelsens ordförande. Denna befattning kräver som bekant sin man, allrahelst som den även var förenad med sekreterareskap och ombudsmannaskap i styrelsen. Men så blev Gerdén också efterhand en verklig uppslagsbok i allt som rörde fattigvårdsärenden och han konsulterades ofta av fattigvårdsmän från olika kommuner, när det gällde att lösa frågor av mera invecklad art. Ett bevis på den uppskattning och det anseende, som han vann på detta område; var att han insattes i Svenska fattigvårdsförbundets styrelse år 1914 och innehade denna befattning till år 1925.
Han var också ordförande i hjälp och arbetslöshetskommittén i Visby 1917—19 samt ordförande i Visby stads arbetsstuga och ledamot i Jultomtarnas styrelse under många år.
I stadsfullmäktige var han likaledes en framskjuten ledamot under en lång följd av år. Han invaldes år 1905 och lämnade befattningen, då han år 1927 passerade 60-årsstrecket. Han hade då också sedan år 910 tillhört beredningsutskottet och tog alltid med stort intresse aktiv del i de föreliggande frågornas behandling.
Hans speciella intressen ifråga om kommunala frågor förde honom också till länets landsting, i vilket han första gången invaldes år 1918. Efter en periods bortovaro återkom han år 1923 och satt då kvar till år 1930. De sista fyra åren var han landstingets vice ordförande och vidare var han ordförande i landstingets förvaltningsutskott från år 1925. Han invaldes i epideminämnden för åren 1919—1930 och var vice ordförande i nämnden 1926—380. Likaledes tillhörde han styrelsen för anstalten Ekhagen sedan år 1918.
P. J. Gerdén hade sålunda med många band växt fast vid Gotland och acklimatiserat sig här. Detta kom också till synes, då han år 1930 avsade sig alla sina befattningar för att avflytta till sin värmländska födelsebygd. Längtan efter Gotland blev honom för stark och efter ett par år kom han tillbaka för att tillbringa sina sista år i Visby. Hans livliga intresse för staden och dess angelägenheter kom ofta till synes och där spörsmål av allmänt intresse voro å bane, såg man alltid honom. Sedan år 1933 har han också som illiterat rådman varit knuten till stadens magistrat och alltså intill det sista stått i stadens tjänst.
Det är som redan sagts en vacker medborgaregärning som nu ändats.
Den har omfattat olika samhälleliga uppgifter och den har fullgjorts med arbetsamhet och osviklig plikttrohet. Både genom sitt personliga framträdande, sitt vederhäftiga kunnande och sin omfattande gärning i det allmännas tjänst ingav den nu bortgångne respekt ock aktning och det samhälle, som han i nära femtio år tillhörde, står i stor tacksamhetsskuld till honom. Minnet av hans högresta gestalt skall leva länge.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *