Othems pastorat kräver två prästmän.

Domkapitlet begär lättnad i kyrkoherdens arbete.
Domkapitlet har till länsstyrelsen avgivit yttrande över en inom kammarkollegium uppgjord P. M. angående lönereglering för prästerskapet i Othem och Boge församlingars pastorat.
I ärendet ha förut avgivits yttranden av pastoratet och dess kyrkoherde samt av kontraktsprosten Axel Klint.
Domkapitlet vidhåller sin förut uttalade ståndpunkt att åtgärder måste vidtagas för beredande av lättnad i kyrkoherdens arbete. I likhet med kyrkoherden och kontraktsprosten vill domkapitlet som ett första önskemål framhålla att kyrkoadjunkt anställes, varigenom en av pastoratets präster mer odelat skulle kunna ägna sig åt befolkningscentrat vid Slite hamn. Ehuru domkapitlet vidhåller sin ståndpunkt att den rationellaste lösningen vore kyrkoherdens förflyttning jämte anställande av kyrkoadjunkt vill domkapitlet alltså, då ett prästgårdsbygge vid Slite måste komma att dra betydande kostnader, nu i första hand förorda anställande av kyrkoadjunkt för pastoratet samt kyrkoherdens kvarboende i Othem.
Kontraktsprosten framhåller att den eljest tillämpade principen om minst 3,000 innevånare för medgivande av prästerligt biträde ej torde böra så strängt tillämpas här. Av de sex pastorat inom stiftet, som ha två präster, når intet upp till denna siffra.
Skulle det visa sig omöjligt att erhålla en kyrkoadjunkt i Othems pastorat vill domkapitlet framställa det förslaget att kyrkoherden skall vara ensam prästman men bo vid Slite hamn, och om så blir fallet torde det av kommerskollegium framställda löneregleringsförslaget kunna godtas. En höjning av beloppet för hyresersättningen med minst 2,000 kr. torde få anses skälig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *