Ohygglig krisstämning över Tjeckoslovakien.

Två årsklasser ha inkallats, omfartande — gränsskyddsåtgärder.
Intensiv diplomatisk aktivitet i Europa.

Situationen i Tjeckoslovakien undergick på lördagen en ytterligare försämring, och läget är att betrakta som utomordentligt kritiskt. Tjeckiska regeringen beslöt natten till lördagen att inkalla en årsklass av reserven och en årsklass av landstormen. Omfattande gränsskyddsåtgärder hade redan dessförinnan vidtagits, särskilt i sydvästra Böhmen.
Till de elakartade intermezzona under fredagen kom på lördagsmorgonen ytterligare ett och ett mycket allvarligt sådant, i det att under omständigheter, varom skilda tjeckiska och tyska versioner föreligga, tvenne sudettyska jordbrukare under försök att överskrida gränsen till Tyskland nedskötos vid Eger. Det inträffade har föranlett ytterst skarpa rikstyska kommentarer och en démarche från tyske ministern hos Pragregeringen. även de sudettyska ledarna ha hos konseljpresident Hodza skarpt protesterat mot de tjeckiska myndigheternas uppträdande och krävt garanti för, att händelser liknande den i Eger icke vidare äga rum.
Utvecklingen i Tjeckoslovakien ackompanjeras av en febril diplomatisk aktivitet i Europa. Regeringarna i London och Paris stå i ständig förbindelse med varandra och engelske ambassadören i Berlin har i Wilhelmstrasse ånyo givit uttryck åt Englands förhoppning om en fredlig lösning i Tjeckoslovakien. Utrikesminister Ribbentrop lär emellertid å sin sida ha gjort gällande, att Tyskland icke kan förhålla sig passivt om tyskt blod utgjutes vid gränsen.
Polens hållning är föremål för påfallande uppmärksamhet från västmakternas sida, och det befaras att om en tysk-tjeckisk konflikt utbryter, polackerna komma att utnyttja situationen för att besätta det omstridda Teschenområdet i Tjeckoslovakien.

England och Frankrike söka inverka.
Agencé Havas meddelar: Vid utrikesminister Bonnets samtal på lördagen med engelske ambassadören och tjeckoslovakiske ministern behandlades uteslutande händelserna i Tjeckoslovakien. Överläggningen med ryske ambassadören gällde icke enbart dessa händelser, men de voro på tal. Bonnet underströk med kraft Frankrikes fasta hållning i den tjeckoslovakiska frågan. Man framhåller det fullständiga såmarbete, som härvid existerar mellan. franska och engelska regeringarna. Brittiske ambassadörens upprepade démarche hos riksutrikesminister von Ribbentrop visar att England punktligt och vaksamt tager sin del av ansvaret. Henderson framhöll energiskt hos den tyske utrikesministern det intresse, som England fäster vid att en fredlig lösning åstadkommes på den tjeckoslovakiska konflikten, vilken — om man vill undvika risken av en allmän konflikt — måste regleras utan tillgripande’ av våld genom en kompromiss. von Ribbentrop meddelade att om ”tyskt blod” utgötes i Tjeckoslovakien, kunde Tyskland icke underlåta att ingripa.
Därför gjorde meddelandet om intermezzot i Eger ett djupt intryck i Frankrike, vilket förstärktes under dagens lopp. I franska kretsar ser man dock på läget utan alltför stora farhågor. Man hoppas dock att till slut förnuftet och fredsandan skall segra och en kompromiss åstadkommes i ett av de allvarligaste äv de europeiska problemen.

De två skjutna sudettyskarna.
Prag, 21 maj. (TT.) Tjeckoshavakiska telegrambyrån Ceteka meddelar:

Tidigt på lördagsmorgonen kommo två män på motorcykel körande på vägen från Cheb (Eger) till Goldberg med stor hastighet och under i övrigt mystiska omständigheter. De vägrade att lyda en polismans upprepade order till dem att stanna, utan ökade i stället yt: terligare hastigheten och körde rakt mot polisen, så att denne måste hoppa åt sidan för att icke bli kullkastad. Polismannen sökte tvinga motorcykeln att stanna och avlossade ett skott mot gummiringarna. : Till följd av att vägen slut tade nedåt, träffade emellertid ku lan i stället de båda åkande, vilka sårades dödligt. En av dem avled i en närbelägen kasern, dit han förts, och den andre på sjukhuset i Cheb. Offren för detta intermezzo, vilket de själva framkallat, ha identifierats. De äro två sudetttyskar, den ene en lantbrukare vid namn Hoffmann och den andre en man med namnet Boehm, båda hemmahörande i distriktet Cheb.

Sudettyskarna få ej själva upprätthålla ordningen.
Berlin, 22 maj. (TT.) Enligt till Deutsches Nachrichtenbiro ingångna meddelanden från Prag förklarade ministerpresident Hodza vid sitt samtal i dag med deputeradena Frank och Neuwirth att det icke kunde bli fråga om att indraga den av det tjeckiska nationalgardet upprätthålla patrulltjänsten men lovade att i andra hänseenden ställa sig tillmötesgående.

Val i regn.
Prag, 22 maj. (TT: fr Havas.) På söndagsförmiddagen regnade det häftigt i Prag, och regnet hade pågått ända sedan lördagsaftonen. Gatorna äro knappast mer befolkade än en vacker sommarsöndag, då större delen av stadens. befolkning begivit sig ut på landet. Här och där såg man några soldater i fältutrustning och med karbiner patrul”lera. Atmosfären-föreföll att vara tryckt, och alla syntes vara medvetna om dagens allvar.

Lugnt under söndagen.
Prag, 23 maj. (TT.) Tjeckiska telegrambyrån meddelar, att under söndagen lugnet ej på något håll störts i Tjeckoslovakien, ej ens under de sena kvällstimmarna.

Hitler kan ej vara overksam.
London, 23 maj. (TT.) Reuters Berlinkorrespondent telegraferar, att man ännu på söndagsaftonen betecknade läget som synnerligen kritiskt.
Samtidigt som man tror, att tyska regeringen hoppas på en fredlig lösning, är man av den åsikten, att Hitler redan engagerat sig i sådan utsträckning, att det torde vara svårt för honom att vara overksam om ett nytt intermezzo skulle inträffa. Enligt vad korrespondenten säger sig ha erfarit skall von Ribbentrop på söndagen ha anlänt till Berchtesgaden för att konferera med Hitler.

Möjligheterna för en konflikt diskuterade i München.
Paris, 23 maj. (TT.) Figaro publieerar ett Berlintelegram vari meddelas, att eventualiteten av en konflikt mellan Tyskland och Tjeckoslovakien diskuterats från alla sidor vid en konferens i Mänchen på söndagskvällen, vilken bevistades av Hitler, von Ribbentrop o. några generaler.

Vänsterframgångar i tjeckdistrikten.
Prag, 23 maj. (TT) Resultatet av kommunalvalen i de tjeckiska områdena tyder på en allmän förskjutning åt vänster. Högern har lidit betydande förluster. De största vinsterna ha hemförts av de nationella socialisterna, vilket parti president Benesj tillhört, samt vidare av socialdemokrater, kommunister och agrarer.

Ingen anledning till krig, säger Times.
London, 23 maj. (TT.) I sina kommentarer till det internationella läget förklarar Times, att det ej finnes någon anledning till krig och ingenting som gör krig troligt såvida det ej inträffar en katastrofartadhändelse som rycker folket med sig från förnuftets till lidelsernas, rivalitetens och hatets välde.
I Daily Herald heter det, att sudettyskarnas död kunde ha fört diktatorernas och demakratiernas Europa till gemensam undergång.

De tjeckiska trupperna ha dragits tillbaka från polska gränsen.
Warszawa, 23 maj. (TT.) Polska telegrambyrån meddelar att de jeckiska trupperna dragits tillbaka från polska gränsen. I det polska kolonisationsområdet patrullera emellertid fortfarande tjeckiska nationalgarde som bevakar kommunikationerna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *