Mellersta Gotlands andelsmejeri 1937.

Mjölkmängden ökad med en miljon liter.

Det nya mejeriet i Stånga.

Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening har i morgon lördag ordinarie föreningsstämma å stadshotellet. föreligger i tryck och ur densamma hämta vi en del uppgifter.
Antalet medlemmar har under året ökats med 33 och utgjorde vid årsskiftet 1,633.
Till föreningens mejerier ha levererats sammanlagt 20,688,596 kg. oskummad mjölk mot 19,500,272 kg. under år 1936. Mjölkmängden fördelar sig på Visby mejeri 3,892,046 kg., Barlingbo 1,223,621, Havdhem 3,087,115, Hemse 1,924,819, Stånga 2,076,667, Isums 1,628,042, Larsarve 1,026,853, Skäggs 1,224,966, Martebo 1,457,642, Roma 1,116,643, Etelhem 986,849 och Bjärges mejeri 1,043,333 kg. För den invägda oskummade mjölken har betalats kr. 2,488,528: 44 vilket i medelpris utgör 12,03 öre pr kg. eller 12,39 öre pr liter mot 11,57 öre pr kg.
föregående år. Utöver inbetalda mjölkavgifter ha i prisutjämningsbidrag från Svenska mejeriernas riksförbund erhållits .kr. 172,933: 22.
Vid Barlingbo och Havdhem ha tillverkats 754,958 kg. smör och under, året ha försålts 755,040 kg. till ett värde av kr. 1,915,79 : 4f eller pr kg. kr. 2: 54. Riksnoteringen runmärkt smör har under året i medeltal varit kr. 2 57. I Visby, Barlingbo, Havdhem, Skäggs, Etelhem och Bjärges ha under året tillverkats 81,826 kg. helfet och 10,048 kg. halvfet ost.
Det nya mejeriet i Stånga som beslöts i februari i fjol, beräknas kunna tas i bruk under maj månad 1 år.
Då tanken på mejerifusion inom länet f. n. icke torde kunna realiseras, har Styrelsen .beslutat utreda frågan om rationalisering av driften-inom föreningen. Med hänsyn till att Skäggs mejeri sannolikt kommer att falla för mejeristadgans bestämmelser har arrendet för detta mejeri uppsagts. Mjölken vid Skäggs föreslås efter överenskommelse med leverantörerna att överföras till annat mejeri. Underhandlingar ha dessutom inletts yrie.d leverantörerna till Etelhem och Larsarve mejerier angående eventuell nedläggning av driften och transport av mjölken till andra mejerier. Med anledning av dessa underhandlingar kommer styrelsen att vid ord. föreningsstämma anhålla om bemyndigande att få vidta de åtgärder som efter noggrann prövning av styrelsen kunna anses nödvändiga och för föreningen förmånliga.
På revisorernas inrådan har en avdelning för produktkontroll. in. m. inrättats vid kontoret i Visby.
Föreningens inkomster och utgifter balansera på kr. 2,860,348 :84 och tillgångarna och skulderna i utgående balansräkningen på kronor 606,896:55. Årets vinst uppgår till kr. 1,846: 99 och till stämmans förfogande stå kr. 3,776: 97 som styrelsen föreslår balanseras på vinst- och förlustkontot.
Revisorerna föreslå att föreningsstämman måtte fastställa den i styrelsens berättelse intagna balansräkningen, godkänna styrelsens förr slag angående vinstens användning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet . för 1937 års räkenskaper och förvaltning.

Nytt smör- och ostmejeri i Stånga.
Där grädden efter 5,000,000 liter mjölk behandlas.

Mellersta Gotlands Andelsmejeriförenings stora mejeribygge i Stånga närmar sig fullbordan, och kan troligen tagas i bruk i medio av maj. Under senare år har mjölkproduktionen väsentligt stegrats i länet och naturligtvis icke minst på Sudret, där andelsmejeriföreningen hittills saknat större mejeri. För att på ett rationellt sätt kunna behandla de mjölkmängder, som levereras i Hemse och Stånga, har det centrala smör- och ostmejeriet uppförts. Tidigare ha skumstationerna på nyssnämnda platser levererat grädden till mejeriet i Barlingbo, som därigenom blivit överbelastat. Man beräknar nämligen att en årsproduktion om cirka fem miljoner liter mjölk levereras mejerierna i Hemse och Stånga. Så stor blir emellertid ej minskningen i mjölkleveransen till Barlingbo, då leveranser kunna påräknas från andra orter i stället.
Det nya mejeriets proportioner och kapacitet kan man sluta sig till av följande olika slags lokaliteter : Lastbryggan, som sträcker sig utmed mejeribyggnadens ena långsida, har en bredd av 1,5 meter och längden är cirka 12 m. Därifrån komma vi in i mottagningshallen, vilken är 4,5 m. bred och ungefär lika lång som lastbryggan. Intill nyssnämnda hall finna vi mejerisalen med en golvyta om c :a 50 kvm., vidare smörrummet, som är ungefär lika stort. I samma plan är också ostrummet, vars mått äro 6,5 ggr 7 met., ostsaltningsrum 3 ggr 3 met. och ostarnas varmlager-rum med 20 kvm. golvyta. Maskinhallen är 4,5 ggr 5,5 met., kylrummet 3 ggr 3,5 och laboratoriet 1,60 ggr 3 met.
I mejeribyggnaden är även en försäljningslokal om 3 ggr 3 m. och ut-lastningsrum 2 ggr 3 m. Dessutom finnas tvättrum o. a. sanitära anläggningar. I mejerisalen äro tvenne altaner resta, vilka skola användas den ena för skummjölkskar och den andra för lagring av drittlar och annat emballage.
Källarvåningen rymmer bl. a. tre stora ostlagerrum vardera med en golvyta om 42 kvm., där talrika hyllor för ostarnas lagring skymta i långa rader. I källaren finnas även omklädningsrum för personalen, pannrum samt v. c. o. a. utrymmen för diverse ändamål.
På bilden se vi det gamla mejeriet. i förgrunden och det nya där bakom. Och som synes är det endast den yttre putsen som återstår för att fullkomna exteriören, Byggnadsställningen kring den tjugo meter höga skorstenen höll man just på att taga ned, då vår medarbetare gjorde ett besök på platsen.
Mejeribyggnaden är uppförd efter ritningar utförda på Svenska mejeriernas riksförenings arkitektkontor. Byggnadsentreprenör är byggmästae Aug. Jacobsson i Fardhem, som även levererat trävirke och byggnadssnickerier. Teglet är levererat av Gotlands nya tegelbruksaktiebolag, Havdhem. Vatten, avlopp och sanitära anläggningar ha installerats av Ernst Cedergrens mek. verkstad, Klintehamn. Målningsarbetena utföras av målarmästare Edmund Söderlund, Stånga. Elektrisk armatur har levererats och installerats av Gotlands Kraftverk A. B., Slite. Alla kakelarbeten i mejeriet har utförts av fabrikör Leander Fredriksson i Visby, medan järnvaror och beslag levererats av järnhandlare Otto Svahn i Hemse.
Mejeriaggregaten och inventarierna i övrigt äro modernaste slag.

En ny epok i Gotlands mejerinäring.
Det nya mejeriet i Stånga kan sågas vara början till en ny epok för Gotlands mejerihantering, närmast därför att det hittills varit klent beställt med ostmejerier och i synnerhet ostlagring, antyder disponent Einar Persson, då vi i dag anhåller om några upplysningar angående Stånga-mejeriet.
Det är nämligen meningen, säger disponenten, att ostlagerkällarna till mejeriet i Stånga skall mottaga ost även från andra mejerier. Företrädesvis från mejeriet i Havdhem, där det ystas ganska mycket.
— Skall även ostmejeriet i Barlingbo genomgå någon förändring?
— Nej, ystningen kommer att ske i samma utsträckning som förut. Mejeriet här i Barlingbo kommer således endast att avlastas på gräddleveranser från Hemse och Etelhems mejerier, vilka i stället skola leverera till Stånga.
— Man kanske så småningom kan räkna med mera gotländsk ost på marknaden …?
— Ja, och framför allt bättre lagrad ost. Vi ha ju hittills saknat moderna ostlagerkällare med kyl- och värmeanordningar, varför det varit omöjligt att ysta och lagra ost i önskvärd omfattning. Meningen var, säger slutligen disponent Persson, att mejeriet i Stånga skulle vara färdigt omkring den 1 maj, men förmodligen kan rörelsen ej börja förrän i slutet av sagda månad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *