Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 4 april.
Årets första ord. kommunalstämma hölls i lördags härstädes under handlande N. Arvidssons ordförandeskap, och kan därifrån följande antecknas. Vid stämman till vilken förutom ordf. endast fyra sockenbor hade infunnit sig föredrogos samtliga under kommunalstämman hörande räkenskaper från förlidet år och beviljades samtliga räkenskapsförare på revisorernas tillstyrkan, full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets för valtning.
Vad kommunalkassan beträffar balanserade utgifts- och inkomststaten på kronor 10,946: 14, fattigvårdskassan och barnavårdskassan på resp. 3,816: 77 och 2,427: 06, bostadsförbättringsnämndens på 1,585: —, bibliotekstyrelsens på 264:95 och barnmorskedistriktets på 1,823: 53.
Beträffande fastställandet av det av kommittén upprättade förslaget angående skogsbrandordning inom socknen enligt lagbeslut av år 1937 beslöt stämman att tills vidare bordlägga beslutet i avvaktan på vidare utredning.
Nästa ärende var val av fyra ledamöter jämte två suppleanter i valnämnden och härtill omvaldes som ledamöter hemmansägarna J. Hansson, Bjerge, A. Jacobsson, Rå, Hj. Pettersson, Norrgårda, och B. Vahlgren, Slumra, och suppleanter hem,-äg. H. Engström, Hägvalds, och E. Bergsten, Uppegårda. Till ledamöter i skogsvårdskommittén för en tid av tre år omvalde stämman hem.-äg G. Eriksson, Alvena, och K. Larsson, Bjerge, suppleanter hem.-äg. H. Engström, Hägvalds, och L. Pettersson, Gudings. Till ombud att tillsammans med andra socknars representanter utse ett stämmoombud för sammanträden med Gotlands norra härads brandstodsförening utsåg stämman handlanden N. Arvidsson, Allekvia.
Stämman hade vidare att utse en person, som skulle handhava och utbetala s. k. pensionsförskott jämte förskott av barnbidrag, och stämman beslöt i det fallet att pensionsförskottet skulle utbetalas genom pensionsnämnden och förskott av barnbidrag genom fattigvårdsstyrelsen inom socknen.
Bondeförbundsmöte. I Vallstena S. L. U.:s bygdegård hade i går
anordnats ett offentligt möte i akt och mening att få till stånd en ny och livs-kraftigare bondeförbundsavdelning inom socknen. Den äldre bondeförbunds-avdelningen, som under 1920-talet hade sin största högkonjunktur här har nämligen under senare år visat allt större tendenser att vilja saligen avsomna och det var nu initiativtagarnas mening att åter försöka blåsa liv i de domnade livsandarna, bilda en ny avdelning av bondeförbundet med flera medlemmar, och att göra denna organisation lite mera livskraftig och aktiv i sin politiska verksamhet.
Vid mötet som var besökt av ett tjugotal intresserade talade ombudsman Hj. Rycln om betydelsen av böndernas fackliga och politiska sammanslutningar. Efter föredraget följde en stunds diskussion varefter 14 av de närvarande antecknade sig för anslutning till den nya avdelningen.
Vid ett följande sammanträde valdes en styrelse på tre ledamöter och utsågs till ordförande hr Thomsson, Bjerge, till sekreterare hr G. Gutenberg, Bjers, och till kassör hem.-äg. Engström, Hägvalds.
Som man hoppades att med tiden vinna en större anslutning av medlemmar beslöts att ett nytt sammanträde inom kort skulle hållas varvid fyllnadsval inom styrelsen skall ske.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *