Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN.
Söndagsskolläraremöte. Söndagsskollärarna inom Gotländska Missionsförbundets östra distrikt voro i söndags samlade till gemensamt möte i missionshuset här. Mötet var ett led i den serie dylika möten, som under det senaste året hållits inom de olika distrikten, och ännu återstå sådana i Norra distriktet och i Visby.
Mötet här inleddes med några välkomstord av G. M. F:s söndagsskolsekr.
pastor Er. Lundblad, varefter pastor Ax. Hellmin läste Ps. 145 och nedkallade Guds välsignelse.
Folkskollärare Gottfr. Wahlberg i Lye höll därefter ett intressant och givande föredrag behandlande fostraruppgiften. Den är svår men viktig. Någon har betecknat dem, som endast bibringar barnen kunskap, ett slags hantverkare, men fostraren är konstnär. Människan — med stort M — är inte bara av jorden utan framför allt av himmelsk härkomst. I fortsättningen framhöll tal. att barmhärtighetskänslan, kärleken, skall framfostras. Någon har sagt om människan: ”Vargar tjuta i källarvåningen. Bind dem”. Vi kunna ej döda vargarna men leda barnen till dessa, som kan binda dem. Människan är ingen hel människa, om ej den andliga sidan av henne blir utvecklad. När det gäller barnen gav tal. det rådet, att vara sparsam med förordningar och bestämmelser, att inte tjata, men hålla vad man lovar och i övrigt stå vid det ord man sagt. Vid varje undervisningstillfälle bör man söka, få fram något som rör vid de ädlaste strängarna. Framför allt bör man vinna barnens förtroende, vilket öppnar vägen till deras hjärtan.
Efter föredraget följde samtal under pastor Lundblads ledning i vilket deltog pastorerna Lundblad och Helmin, folkskoll. Wahlberg, O. Hallström, Ala, Ivar Pettersson och K. Jacobsson, När, Fr. Ahlvin, Herm. Larsson och R. Lagergren, Garda, Aug. Olsson, Andre, samt Ester och Linus Hellgren, Färdhem. Härvid underströks synpunkterna i föredraget och åtskilligt annat, som rörde söndagsskolarbetet framkom.
Sedan mötet avslutats med bön och sång bjöd församlingen på platsen deltagarna på kaffe.

Vita bandets vårfest i missionshuset i tisdags kväll hade samlat en talrik åhörareskara. Festen inleddes av predikant Helmin med läsning av ett bibelord, varefter han hälsade allmänheten, men först och främst aftonen föredragshållarinna, fru Mary Arosenius från Stockholm, välkommen.
Efter gemensam sång höll fru Arosenius ett intressant och medryckande föredrag över ämnet ”Självuppfostran”. Försäljning av en del arbeten för Vita bandets verksamhet skedde med erkänd säkerhet av F. Fernholm. Festen avslöts av ordföranden Hilma Jakobsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *