Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 6 april
Telefonnätet utvidgas. I samband med härvarande telefonväxels ombyggnad till 2 km:s frikrets, vilket arbete nu i dagarna blivit färdigt, har en del nya abonnenter tillkommit, nämligen lantbr. Jakob Magnusson, Norrvange, med nr 59, kontrollassistent John W. Andersson, Haga, nr 60, hr Svante Hallgren, Angelbos, nr 62, lantbr. David Lindström, Banna, nr 63 och telefonarbetaren Henry Grevberg, Angelbos, nr 64. Nya telefonnummer ha tilldelats några förutvarande abonnenter, nämligen lantbr. G. H. Wahlån, Koparve, nr 61 och K. Gardell, Kajlunga, nr 65.
Nya affärs- och bostadsbyggen. Bebyggelsen vid stationssamhället tycks i sommar bli livlig, ty flera tomter äro försålda och arbetet med uppförande av bostadshus har påbörjats. Även handelsverksamheten kommer att utökas i det att hr Villy Runander från Slite vid Vägome håller på att uppföra en nybyggnad inrymmande handels- och bostadslägenheter.
Även pågår f. n. inom socknen teckning för bildandet av en handelsförening. Meningen är att, om tillräckligt kapital blir tecknat, öppna tvenne affärer, en belägen i närheten av stationen och en vid Storungs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *