Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Hejde erkända sjukkass a höll under söndagen sitt ordinarie årssammanträde i bygdegården under ledning av fjärdingsman Gustav Hallgren, Hejde, som utsågs till ordförande för dagen. Sekreterare var A. E. Markusson.
Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades för det gångna året. Vidare föredrogs och godkändes statförslaget för 1938, vilket omsluter 1,195 kr. Därefter skedde val av tre styrelseledamöter för två år och därvid omvaldes målaren Edvin Högvall, jordbrukaren J. Randberg och mjölkbedömaren Erik Pettersson med Arvid Björkqvist som omvald suppleant, samtliga från Hejde. Till revisorer omvaldes Hugo Nygren, Vänge, och Erik Levander, Etelhem, med Gottfrid Larsson, Lojsta, och Emil Gustavsson, Buttle, som suppleanter. Till ombud vid centralkassans årsmöte utsågs hr A. E. Markusson.
Sedan konfirmerades föregående mötes beslut om ändring i stadgarna beträffande rättighet för medlemmars barn, som fyllt 15 år, att ingå i sjukkassan utan väntetid om ansökan göres senast 30 dagar efter det barnet fyllt 15 år. En annan ändring gällde som bekant karenstidens för sjukersättning borttagande om en ny sjukdom inträffar inom 90 dagar.
Ur styrelseberättelsen kan antecknas att kassan vid 1937 års början räknade 183 medlemmar. Från Etelhem tillkommo under året 130 medlemmar och under första kvartalet i år ha ytterligare 82 tillkommit från Vänge m. fl. socknar, varför antalet nu är uppe i 395.
Utgifter och inkomster balansera på 6,372: 96 kr. I ersättning för läkarvård har utbetalats 765: 92 kr. och i sjukhjälp och sjukhusvård har utbetalats från lokalkassan 1,265: 50 kr. och från centralkassan 1,154: 90 kr. Bidrag till mödrahjälp har utgått med 759 kr. Arets vinst, som uppgick till 597: 72 kr., har tillförts sjukhjälpsfonden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *