Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND, 9 april.
Kommunalfullmäktige hade i går afton sammanträde häretädes under ledning av folkskollärare Martin Niklasson. Tre ledamöter voro frånvarande med giltigt förfall.
Först föredrogs revisorernas berättelse rörande granskningen av samtliga kommunens kassor och räkenskaper. Ansvarsfrihet beviljades därefter samtliga nämnder.
Till ledamöter i valnämnden omvaldes Lantbrukarna Adolf Olofsson, Broungs, och Oscar Andersson, Stux, samt nyvaldes arbetarne Gute Lindqvist, Hägur, och Folke Palmgren, Fårösund. Till suppleanter valdes arb. Nils Ekström, Bungenäs, och Valter Lundin, Fårösund.
Kommunalfullmäktigevalet beslöts att hållas i samband med landatingsvalet tredje söndagen i september.
Fullmäktige hade av medicinalstyrelsen anmodats att avgiva yttrande över stationsorten för läkaren i distriktet. I denna fråga uppstod en livlig debatt., varunder yrkades dels att fullmäktige icke skulle avgiva något yttrande i saken och dels att man skulle förorda läkarens förflyttning till Lärbro. Beslutet fattades med votering med 7 röster mot 6 och blev till förmån för Lärbrolinjen.
Frågan om skogsbrandordning bordlades.
Folkskolestyrelsen beviljades ett anslag av upp till 450 kr. för inköp av köksspis, servis m. m. för distriktets skolor, där nu barnen erhålla bespisning genom Röda korsets försorg.
Till kommunens nämnder beviljades ersättning med 5 kr. man och dag samt reseersättning vid förrättning utanför kommunens gränser.
Efter motion av hr Malte Johansson beslöts att bemyndiga hälsovårdsnämnden att tillrätta en tillsyningsman vid
brännugnen och i samband därmed fick hälsovårdsnämnden även i uppdrag att anskaffa en avstjälpningsplats för icke brännbara ämnen.
Ett önskemål om utökad gatubelysning i Fårösund kunde icke f. n. leda till något resultat, då kraftverket icke anser sig kunna lägga flera ljuspunkter på nuvarande ledningar och nya ledningar beräknas kunna läggas först efter anläggningarna i Fårösund hunnit utbyggas mera. Däremot beslöts, att gatubelysningen skall vara tänd till åtminstone kl. 11 e. m.
Även åtgärder för avloppsledning efterlystes, men frågan kunde icke avancera längre, innan byggnadsplanen hinner bliva fastställd av länsstyrelsen. Fullmäktige beslöto emellertid uppdra åt en kommitté, bestående av Edvard Widgren, Malte Johansson och Karl Nyström, att följa frågans utveckling och så snart ske kan inkomma till fullmäktige med förslag i ärendet.
Frälsningsarmen beviljades ett begärt anslag av 25 kr. till ett räddningshem.
Kommunalstämman sammanträdde kort före fullmäktiges sammanträde och valde till ledamöter i skogsvårdskommittén Adolf Olofsson, Broungs, och Edvard Widgren, Mattise.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *