Landsbygden. Endre.

ENDRE.
Barlingbo erkända sjukkassa höll i söndags em. sitt 4:de årssammanträde i Endre församlingshus. De tillstädeskomna hälsades först med några ord välkomna av kassans ordf. hr Hugo Andersson, Barlingbo, vilken tillika utsågs att leda dagens förhandlingar. Till sekreterare utsågs hr W. Fardelin, Endre.
Som första punkt upptogs det vid föregående sammanträde fattade förslaget om stadgeändring i paragraferna 29 och 41. Angående nämnda stadgeändring beslöts, att denna skall träda i kraft den 1 juli, och styrelsen bemyndigades att till kungl. pensionsstyrelsen bekräfta stadgeändringen. Årsberättelsen, som föredrogs och godkändes, framvisade, att medlemsantalet under förlidet år ökats från 195 medl. till 291. Inkomsterna har under året balanserat på kr. 5,223: 25. Från centralsjukkassan har lokalavdelningen i fasta avgifter för sjukpenning mottagit kr. 2,835, och för sjukvård kr. 312: 28. Till läkarevård har för medl. under året utbetalts 462: 02 kr. och för barn 30, 30 kr. I sjukpenning ha utbetalats 1,032: 50 och till moderskapshjälp 737 kr. I enlighet med revisorernas förslag beviljades såväl styrelsen som kassören full ansvarsfrihet för det gångna året.
I styrelsen invaldes för två år Joh:s. Dahlström, Follingbo, och Bertil Nilsson, Barlingbo, vilken blev nyvald efter W. Fardelin, Endre, som undanbad sig återval Till styrelsesuppleanter valdes W. Fardelin, och Eric Pettersson, Barlingbo. Revisorer blevo som förut folkskoll. G. Gullin, och hr Tycko Wahlström, Endre, och som ersättare hrr. Uno Larsson, Hejdeby, och Sigurd Andersson, Endre. Till ombud vid Centralkassans årsmöte utsågs kassören Alfred Pettersson, Barlingbo, och som suppl. folkskoll. G. Gullin. Angående styrelsens och revisorernas ersättning anslogs samma belopp som föregående år. Däremot tillerkändes kassören ökat arvode på grund av att kassans medlemsantal utökats och mera arbete därmed påfordran. Om nästa årsmöte beslöts att kungörandet därom skulle ske genom annonsering i samtliga gotlandstidningar. Efter det några smärre frågor behandlats och diskuterats, avslöts sammanträdet av ordföranden, vilken frambar kassans tack till den avgående sekr. hr Fardelin, för dennes arbete inom kassan. Likaså riktade han ett tack till styrelsens övriga ledamöter för samarbetet under året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *