Landsbygden. Anga.

ANGA Anga lokalförening hade här den 6 dennes årssammanträde varvid föreningens ordförande, lantbrukaren J. Pettersson, Boters, Iedde dageas rvurnandlingar. Han hälsade de närverande välkomna och särskilt Centralföreningens — direktör, hr Wannerberg, samt kontorist, fröken Nilsson. Vidare föredrogs styrelseberättelsen och beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för år 1937. Av den uppkomna vinsten av föregående år beslöts att 60 kr. skulle avsättas till reservfonden samt återstodena lämnas åt kassören som ersättning i hyresbidrag å magasin. Omsättningen hade under föregående år uppgått till 19,740 kr.
Företogs val av styrelse och omvaldes de i tur avgående, nämligen G.
Wahlqvist, Änggårda, till ordinarie ledamot samt tillika föreningens kassör, samt K. Engström, Boticker, som suppleant. Till revisorer omvaldes E. Bendelin, Bendix, och N. A. Olsson, Hemmungs. Att bevista Centralföreningens stämmor valdes G. Wahlqvist, Änggårda. Efter sammanträdets slut bjöd kassör Wahlqvist de närvarande på kaffe, som blev en stunds gemytligt samkväm, varvid direktör Warmerberg”r ett aniörande redogjorde för föreningens verksamhet under den senaste tiden, då han haft sin verksamhet förlagd här, samt därmed sammanhängande spörsmål och framhöll att Centralföreningen nu stod i en god ställning. Han önskade Anga lokalförening en god fortsättning samt utbragte ett leve för Anga lokalförening, som besvarades.

Skördearbetet är nu här i full gång av olika sädesslag, såväl vetet som vårsäden. Skörden av den av den intensiva värmen brådmognade rågen kan här anses avslutad. Den rådande torka, som här har varit, har kommit marken och växtligheten att lida. Beten till kreaturen blir nu det svåraste kapitlet.

Anga kyrka har nu under sommaren belagts med delvis nytt tak.
Arbetet är nu åävslutat och ordentligt utfört, så att ej någon olycka inträffat vare sig av det ena eller det andra slaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *