Kyrkoherden klagar förgäves?

Hos regeringen avstyrker länsstyrelsen i Visby de av kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo anförda besvären över att länsstyrelsen fastställt Hablingbo sockens kommunalstämmas beslut den 26 dec. i fjol att avskriva ett till Hablingbo bastuförening tidigare beviljat lån å 1,000 kr., vilken förlust skulle täckas genom uttaxering under två år. I sina besvär har klaganden yrkat upphävande av beslutet, enär enligt hans mening dubbel röstövervikt erfordrats för beslutets fattande. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *