Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad. att verkställa förrättningar enligt ensittarlagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Halls socken och Gotlands län innehavda områden å samfälld mark till 1 ½ mantal Medebys nr 1 hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas å följande tider, nämligen
torsdagen den 2 juni 1938 kl. 10 beträffande Karolina Erssons område hos förenämnda Ersson,
torsdagen den 2 juni 19358 kl. 13 beträffande Matilda Wilks område ’hos förenämnda Wilk,
torsdagen den 2 juni 1938 kl. 15 beträffande Ernst Lundbergs område hos förenämnde Lundberg,
fredagen den 3 juni 1938 kl. 9 beträffande Carl Hanssons område hös förenämnde Hansson,
fredagen den 3 juni 1938 kl. 12 beträffande Albin Karlssons område hos förenämnde Karlsson, samt
fredagen den 3 juni 1938 kl. 15 beträffande Gunnar Normans område hos förenämnde Norman.
Enär förrättningarna berör mark, söm är samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, har särskild kungörelse översänts till kommunalnämndens ordförande i Halls socken. för att av denne hållas tillgänglig för intresserade sakägare, varjämte en kungörelse anslagits å Halls kommuns anslagstavla.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningen, äga att vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningen.
Visby den 10 maj 1938.
På tjänstens vägnar:
SIGURD E. CAMPBELL
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *