Klintehamn.

Den 11 april.
Politiskt möte
ägde i lördags rum i godtemplarlokalen härstädes. Det var anordnat av folkpartiets representanter. Hälsningsanförande hölls av ombudsman Herman Larsson, Garda, som i samband därmed berörde vikten av att i tid börja förarbetet till de val, som under innevarande år skola äga rum.
Föredrag hölls av fru Vira Eklund, som på ett intressant och givande sätt gav en orientering av den politiska verksamheten.
Det är av vikt för en människa, att hon verkligen vet, vad hon vill, icke blott i politiska utan även i andra frågor, och att hon i tid tar ställning till dem. En del människor ha en mera idealistisk syn på de politiska frågorna, se dem i stort, under det andra mera se på sin egen klass, sin egen grupp, och söker vinna dess fördelar. I vår historia möta vi en del människor, som arbetat för en ide, även om det icke givit ekonomiska fördelar, ära eller anseende. Idealister finnas inom alla partier. Under senare tid har man förmärkt, att en del parti närma sig varandra, och därom kan ej vara annat. än gott att säga. Detta skapar styrka, under det splittring försvagar ett folk och kan bereda väg för blodsdåd och våld, varom förhållandena i en del länder i våra dagar bär vittne. Människor inom landet böra arbete utan att svärta ned varandra, även om de hålla olika vägar för att nå målet. Vi böra ha aktning för varandra. De framsteg, som på olika områden i vårt land gjorts under senare tid, kan icke tillskrivas något särskilt parti, utan hade framkommit genom samverkan de olika partierna emellan.
I fortsättningen berördes rösträttsfrågan, nykterhetssträvandena, åttatimmarsdagen och bostadsförbättrinen. I fortsättningen redogjordes för folkpartiets syften. Det håller starkt på den fria äganderätten och personlig frihet. Vidare berördes frågorna om moderskapshjälp och barnavård. Talarinnan slöt sitt sakliga anförande med en maning om livlig anslutning till folkpartiet. Talarinnan avtackades medelst en varm applåd.
Några medlemmar av folkpartiets ungdomssammanslutning utförde på ett förtjänstfullt sätt flera musiknummer å fiol och sjöngo några kvartettsånger. Även dessa rönte livliga applåder. Sedan hr Larsson yttrat några avskedsord, sjöngs unisont: Du gamla du fria.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *