Idrott och sport.

Gutaidrottens general får guldplakett.
Reinhold Dahlgren hyllad vid årsmötet med Föreningen Gotländsk Idrott.
Föreningen Gotländsk Idrott hade igår middag sitt årsmöte å stadsfull-mäktiges lokal under ordförandeskap av folkskollärare Reinhold Dahlgren i Stånga. Förutom ombud för en del föreningar bevistades mötet av ett antal enskilda medlemmar.
Ordföranden öppnade förhandlingarna med ett kort anförande vari han, erinrande om föreningens tjugofemårsjubileum i fjol, framhöll att man nu skulle kunna tycka att sammanslutningen nått en så aktningsvärd ålder att den också borde fått stadga. Faktum var emellertid, att alltjämt mycket behöver göras för den gotländska idrotten. Denna lever ännu i sina barndomsdagar och behöver utvecklas i stor utsträckning. Att en viss utveckling dock uppnåtts, därom vittnade varpans fortskridande popularitet, sade tal., men poängterade samtidigt att pärkspelet, vilket vi företrädesvis vilja ta under våra vingars skugga, fortfarande ligger i sin linda. Dock trodde han, ja, var till till och med förvissad om, att ute i bygderna ett stort och nyvaknat intresse förefanns även för pärken. Och med detta inför ögonen hoppades han att den gotländska idrotten skulle gå en lyckosam framtid till mötes. Med uttalande av den förhoppningen, att dagens kommande beslut skulle lända till den gotländska idrottens fromma, hälsade han så samtliga närvarande välkomna och förklarade förhandlingarna öppnade.
Efter fullmaktsgranskning m. m. föredrogs årsberättelsen, varpå ordföranden gjorde sig beredd att utdela de under förra året erövrade mästerskapsplaketterna i silver. Innan han emellertid hann så långt begärdes ordet av hr Ivar Larsson i Levede, som anhöll att på styrelsens vägnar till hr Dahlgren få överräcka det första plakettexemplaret i guld såsom ett synligt bevis på de tacksamhetens känslor föreningen hyste för ordföranden och det stora arbete denne nedlagt och alltjämt nedlägger till den gotländska idrottens fromma. Sedan hr Dahlgren mottagit utmärkelsetecknet och ett med kraftiga hurrarop besvarat fyrfaldigt leve höjts för honom, framförde han ett tack för utmärkelsen, vilken för honom kommit fullkomligt överraskande. Han kände sig djupt rörd men naturligtvis samtidigt glad och tacksam för den storartade gåvan, som han nu fått mottaga.
Därpå utdelades silverplaketterna till lagledare och medlemmar i segrande lag vid förra sommarens uppgörelser i pärk och andra fäderneärvda idrotter. Pristagarna, vilkas namn tidigare publicerats i samband med resp. tävlingar, hyllades med applåder, varjämte ordföranden frambar föreningens tack till de nykorade mästarna.
Härefter upplästes och godkändes protokollet från föregående årsmöte samt föredrogs revisionsberättelsen, varpå räkenskaperna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning. Behållningen till 1938 utgjorde kronor 7,539: 12.
Till ledamöter i styrelsen för tre år framåt återvaldes de avgående, nämligen landsfiskal Justus Jakobson, Klintehamn, folkskollärare Ivar Larsson, Levede, och riksdagsman K. F.: Söderdahl, Visby. Sedan hr Dahlgren återvalts till ordförande, omvaldes till revisorer bankkamrer Ragnar Ohlin och banktjänsteman Lars Bergström med hrr C. A. Claesson och John Palmgren, båda i Visby, som suppleanter.
Ordföranden meddelade att styrelsen beslutat föreslå föreningen att årets Stångaspel skola äga rum söndagen den 3 juli, vilket förslag också godkändes av årsmötet. Vidare meddelades att styrelsen beslutat om ungdomstävlingar i augusti på dag som ordföranden har att bestämma. Styrelsen hade därjämte beslutat att tävlingar mellan Stockholms varpkastningsförbund och gotländska lag skola äga rum på Visborgsslätt den 24 juli.
Även meddelades att inbjudan till jubileumstävlingar i september ingått från Göteborgs varpkastningsförbund. Mötet beslöt att föreningen skulle låta representera sig vid dessa tävlingar och styrelsen fick i uppdrag att ordna saken.
För event. sökande av anslag från tipsmedel för anläggande av pärkplaner o. dyl. anmodade ordföranden de föreningar och klubbar, vilka ha för avsikt att anlägga idrottsplatser, att till styrelsen inkomma med nödiga handlingar, kostnadsförslag o. dyl., på vilka sedan event. framställning om bidrag kunde grundas. Han erinrade i detta sammanhang om att redan i fjol tanken på anskaffande av dylika pärkplaner genom inköp av lämpliga ängsbackar eller ängar kommit upp, samt meddelade, att hittills tre föreningar anmält att de önska föreningens medverkan härutinnan.
Härmed var föredragningslistan genomgången och då ingen vidare begärde ordet förklarades årsmötet avslutat.

Den gotländska idrotten i skolorna.
Som tidigare meddelats har Gotlands folkskollärareförening i samård med Föreningen Gotländsk idrott beslutat att för ett mera allmänt införande av systematisk gotlandsidrott vid skolorna på ön indela skolorna i vissa kretsar med var sin kretsledare. Det blir sammanlagt 21 kretsar med i genomsnitt fem skolor i varje krets. Vidare har beslutats att de olika skolorna skola erhålla vandringspris att tävla om. Cirkulär om hithörande ting samt innehållande förtydligande regler för pärk m. m. kommer att i dagarna utsändas till vederbörande, varefter närmare meddelande om kretsindelningen m. m.
Föreningen Gotländsk idrott hade kommer att publieeras i ortspressen.

Tennisklubbens banor
ha i dag öppnats för säsongen och anmälan om speltider mottagas i Sylve Norrbys bokhandel.

Den 2-3 jul kommer Cadier.
Uppvisningar på Gutavallen.

Som vi förut meddelat ha Cadier och hans klubbkamrat från Borås A. Rydström för avsikt att besöka Gotland under juli månad och tiden har nu blivit definitivt bestämd till den 2—3 juli, alltså något tidigare än man från början räknade med. Visby AIK skall stå för programmet och huvudpunkten blir givetvis uppvisningarna på Vallen, där Visbybrottarna Axel Pettersson, K. A. Booberg och Tage Davidsson ställa upp mot boråsarna i grekisk-romersk brottning. Dessa skola också gå några matcher mot varandra och ta då även fribrottning med i programmet. Förutom brottning blir det också en del annan idrott, som skall beslutas om längre fram.
Man kan ta för givet att öns brottningsintresserade komma att infinna sig på de platser där den planerade turnén går fram till denna stora händelse inom den gotländska brottningsvärlden.

Fotbollen.
Juniormatcherna.

I första omgången om juniorernas DM-tecken i fotboll spelades i går tre matcher. VIF mötte Gutegrabbarnapå Vallen, men något avgörande lyckades man inte få till stånd. Matchen slutade 1—1 trots förlängning och kommer väl att spelas om med det snaraste. Hemse vann över Burgsvik med 2—0 i en bra och trevlig match; men spelet blev dock lidande av den starka blåsten. Hemse kommer nu upp mot Slite, som besegrade Othem med siffrorna 3—2 och det lär bli den 20 maj, då AIK även skall möta segrarna i matchen VIF—Gute.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *