Hotande moln i öster.

Stora ryska militäroperationer.
570,000 man ryska trupper.

Tokio, 21 juli. (TT.) Tidningen Nichi-Nichi meddelar, att från Korea 50,000 man av alla vapenslag till de motoriserade avdelningarna anlänt till Vladivostok. I försvarsgördeln i Mandsjukuo-orten Gnikolsk vid Ussuri ha de olika ställningarna omkring 50,000 mans besättning, varvid de förlagda i Vladivostok uppgå till 100,000 man. Dessutom uppgå de ryska truppkoncentrationerna öster om Bajkalsjön till 400,000 man eller 20 divisioner. I Vladivostok finnas vidare 20,000 man tillhörande flottan. Genom utvandringen av de koreanska bönderna ha 50,000 ryska soldater flyttat till gårdarna. Och nästa års resertvister erhålla betydande statsunderstöd om de slå sig ned i gränsområdet.

Ryska flottrörelser.
Tokio, 21 juli. (TT. fr. Havas.) Från Norra Korea meddelas, att fyra ryska fartyg med trupper iakttagits på väg från Vladivostok till Posseit-viken. Himlen ovanför Posseitviken genomsöktes av de ryska fartygens strålkastare för att undersöka om de kunde utsättas för japanska flygraider.

Ofruktbara diskussioner om gränsintermezzot.
Moskva, 20 juli. (TT. fr. DNB.) Japanske ambassadören Shigemitsu besökte på onsdagen utrikeskommissarie Litvinoff för att ånyo diskutera gränsintermezzot vid Huntsjun. Ambassadören hävdade energiskt den ståndpunkten att den position, som besatts av de sovjetryska trupperna i distriktet Huntsjun, tillhör Mandsjukuos territorium och därför omedelbart måste utrymmas av ryssarna. Litvinoff upprepare förklaringen att de sovjetryska trupperna icke gjort sig skyldiga till någon gränskränkning, då den besatta orten enligt sovjetregeringens åsikt tillhör Sovjetunionens territorium. Under överläggningen, som pågick 1 ½ timme, kunde ingen enighet uppnås.
Tokio, 20 juli. (TT. från DNB.) Enligt här föreliggande meddelanden från Keijo, Hsinking och Huntsjun har varken sovjetryska generalkonsulatet i Charbin eller regeringen i Moskva visat beredvillighet att återställa status quo vid Tsjankufeng. Även försök av detjapanska gränsbefälet att förhandla direkt med den sovjetryske gränsbefälhavaren ha blivit utan resultat. Man antager här, att de japanska parlamentärerna blivit kvarhållna med våld.

Japans krigsminister konfererar med högsta arméledningen.
Krigsminister Itagaki begav sig på onsdagseftermiddagen till utrikesministern för att dryfta läget. Han mottogs senare av kejsaren för att avge rapport i saken. På kvällen hade krigsministern en Ööverläggning med vicechefen för arméns generalstab, generallöjtnant Tada. Den japanska pressen uppger att de sovjetryska truppsammandragningarna fortsättas. Även de trupper som. besatt Tsjangkufengområdet sägas ha blivit förstärkta, och det säges att ryssarna uppställt tunga kulsprutor.

Japans statsmän överlägga.
Tokio, 21 juli. (TT. fr. DNB.) På torsdagsmorgonen ägde en överläggning rum mellan Konoye, utrikesministern och finansministern Ikeda, om de åtgärder, som skola företagas av regeringen i fall icke ryssarna utrymma Sjangsjueng.

Tvisten oreglerbar på diplomatisk väg.
Tokio, 21 juli. (TT.) I en pressmottagning förklarar amiral Noda som talesman för den japanska marinen, att de ryska trupptransporterna i Posseitviken, där den ryska flottan samlas, äro kända i japanska amiralitetet genom telegram.
Han förklarar, att en reglering av tvisten om det omstridda området icke längre äro diplomaternas sak.

Ryssarna redo för strid.
Tokio, 21 juli. (TT.) Sovjet har för avsikt att försvara de omtvistade områdena och ha byggt ställningar på höjden Tsjankufeng samt har erhållit förstärkningar till alla vapenslag från Vladivostok. På japanskt håll fortsätter man med att söka få en fredlig lösning av intermezzot.
På japanskt håll förklarar man, att i händelse av en militär aktion man skall inskränka sig till att försvara gränsen. Man skall dock fortsätta förhandlingarna om det omstridda området.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *