Hemse

Lottornas årsmöte.
Södra Gotlands nationalbevärings kvinnoförening höll i går e. m. sitt årsmöte på Jacobssons konditori. Förhandlingarna leddes av fru Barbro Nordlander, som också hälsade de församlade lottorna välkomna.
Först föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna, och av dessa kan man inhämta, att lottorna under året varit mycket aktiva. Vid ett flertal skjutningar har man anordnat servering av en eller annan sort, bl. a. i När den 13 juni vid Gotl. skytteförbunds fältskjutning, då marketenteri anordnades, och då föreningen också skänkte pris i form av åtta pokaler.
Vidare serverade lottorna kaffe vid Hemse och Fardhems skyttegillens tävlingar i Fardhem den 6 mars i år, och här skänktes ett pris till bäste skytt.
I styrelseberättelsen erinras även med tacksamhet om det omfattande arbete, som framlidne major L. Runeborg nedlade för föreningens bästa. Föreningen räknade vid årets slut 24 aktiva och 18 passiva medlemmar.
Enligt revisionsberättelsen utgjorde den kontanta kassabehållningen vid räkenskapsårets slut kr. 1,187:87, och årsbalansen uppgick till kr. 1,563:92.
Revisorerna hade tillstyrkt full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen, och de närvarande beslöto i enlighet härmed.
Vid styrelsevalet omvaldes fru Barbro Nordlander till ordförande och fru Gertrud Sundberg till sekreterare, medan fröken Hilma Jakobsson nyvaldes till v. ordf. och fröken Anna Wahlberg till kassaförvaltare. Övriga ledamöter blevo fröken Maria Havrén, nyvald efter fru Maja Ekström, som flyttat, och fröken Gunhild Johansson, nyvald efter fröken Anna Wahlberg, som tidigare utsetts till kassör. Styrelsesuppleanterna, fru Ann-Marie Cramér och fröken Ada Boberg, omvaldes. Av revisorerna omvaldes kassör Vilma Nilsson, medan doktorinnan Ebba Sasse, tidigare suppleant, nyvaldes efter fru Dagmar Broänder, som undanbad sig återval. Till ny revisorssuppleant valdes fru Märta Laurin.
Årsavgiften bestämdes till 2 kr. för passiv medlem och 1 kr. för aktiv.
Under tiden 9—21 juni anordnar landstormskvinnorådet en kurs i Sigtuna och föreningen beslöt att anslå 100 kr. till täckande av resekostnader och kursavgift för den medlem, som kommer att representera föreningen vid denna kurs. Vidare diskuterades möjligheten av att anordna en kurs i gassjukvård och eventuellt också luftskydd omedelbart efter den kvinnliga sommarkursens slut vid folkhögskolan, men härvid framkom det önskemålet, att Röda Korsets sjukvårdskurs, som skulle vara en lämplig grund för denna utbildning, först hölles i Hemse på lämplig tid och plats. Frågan överlämnades åt styrelsen.
Ett förslag om att föreningen tillsammans med Föreningen Södra Gotlands Nationalbeväring och Hemse skyttegille skulle anordna ett enskilt samkväm, mottogs med starkt gillande, och styrelsen erhöll i uppdrag att föra frågan vidare.
Sist föredrogs en. cirkulärskrivelse angående frivillig kvinnlig luftskyddstjänst, vari det bl a. framhölls, att kvinnorna även här ha många uppgifter att fylla och särskilt lämpa sig för viss expeditionstjänst samt som sjukvårdspersonal och telefonvakter, och för denna sistnämnda befattning torde också några av föreningens medlemmar komma att undergå utbildning under det nu påbörjade arbetsåret.
Sedan förhandlingarna avslutats, bjöd föreningen de närvarande på kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *