HEMSE

Avslutning vid folkhög- och lantmannaskolan.
De manliga vinterkurserna vid folkhög- och lantmannaskolan avslutades i går under sedvanliga former och med talrik tillslutning av föräldrar och övriga intresserade.
Mellan kl. 11 och 12 höllos lektioner på respektive lärosalar, varvid kandidat Jeppsson hade lektion i svenska språket, kandidat Stranden i matematik, rektor Nordlander i jordbruksekonomi och agronom Ericsson i husdjurslära.
Efter en kvarts paus fortsatte programmet i gymnastiksalen med uppvisning av skolans elitgymnastiktrupp under ledning av specialläraren i detta ämne Axel Pettersson. Truppens prestationer applåderades livligt och med all rätt, då det krävande programmet genomfördes med stor precision utan några som helst missöden, vilket ju också var att vänta, då varje deltagare tidigare under terminen erövrat gymnastikförbundets truppmärke.
Vid skolan har också lämnats undervisning i sång av folkskollärare William H. Kupper, och i musfk av folkskollärare Emil Dalström, och eleverna gåvo vid den följande sång- och musikstunden prov på sina färdigheter i dessa ämnen. Det blev en njutbar halvtimme med unison sång och tvåstämmig körsång samt några fiolduetter av Bengt Endrell och Thure Pettersson.
Så framträdde rektor Bertil Nordlander och lämnade en redogörelse för arbetet under den gångna vinterkursen. Det har varit folkhögskolans 62:dra och lantmannaskolans 51:sta årskurs, vilka båda pågått sedan den 1 nov. med undantag för ett kortare jullov. Ur skolans styrelse har under året avgått dir. Nils Broander och landstingsman Johan Ahlsten och i deras ställe ha inträtt hemmansägaren John Johansson, Gardarve i Fa±dhem och landstingsman August Jakobsson, Allrnungs i Havdhem. Tre ordinarie lärare ha tjänstgjort och en har på grund av sjukdom varit tjänstledig men ersatts med två vikarier, en för varje termin. Dessutom ha fem speciallärare i skogsskötsel, trädgårdsskötsel, sång, musik och gymnastik funnits. Vidare redogjorde rektor Nordlander för den mängd av föredrag som hållits i gymnastiksalen under kursens gång och till vilka eleverna haft gratis tillträde, samt för de fester, exkursioner och tävlingar, som förekommit.
Skolan har i anslag för bokföringsåret 1937 erhållit kr. 26,020: 39 av staten, 18,167:40 av landstinget, 4,020 av hushållningssällskapet, 500 av Hemse kommun och 100 kr. av Hemsekretsen av Sv. Röda korset. I statsunderstöd har till 10 elever i vinterkursen utgått 1,573:17 och till 13 elever i lantmannaskolan 1,850 kr.
Elevernas antal har i folkhögskolan varit 18 och i lantmannaskolan 19, och hälsotillståndet har varit gott. Mot elevernas flit och uppförande har ingenting varit att anmärka. Ingen kursavgift har upptagits, men kostnaden för mat och rum har uppgått till 55 kr. pr månad. Av lantmannaskolans elever skola två resa till Östergötland som jordbrukselever, två fortsätta vid annan lantmannaskola och två utbilda sig till kontrollassistenter. I lantmannaskolan har till 13 elever utdelats kostpengar med sammanlagt 545 kr.
Till sist tackade rektor Nordlander lärarna för intresserat och samvetsgrant arbete och för gott och angenämt samarbete samt önskade eleverna lycka till i deras framtida verksamhet på olika områden.
Vid skolan har under kursens gång ett flertal olika tävlingar hållits, och prisutdelningen förrättades nu av st» relseledamoten landstingsman August Jacobsson biträdd av vederbörande lärare, Det var en imponerande samling av ståtliga pokaler i varierande storlek, som delades ut till dem, som gjort sig förtjänta därav i de olika tävlingarna, och för varje gång en elev steg fram för att avhämta sitt pris applåderade man kraftigt. Som bekant ha medel för detta ändamål insamlats dels från firmor och privatpersoner i Hemse och dels från de jordbruksekonomiska länsföreningarna, tidningarna och firmor i Visby. Förutom närmare 300 kr. i kontanter hade en del presentkort samt diverse andra gåvor skänkts till pris. I samband härmed utdelades även de under kursen erövrade truppmärkena i gymnastik.

Avtackning.
Avslutningstalet hölls av landstingsman Jacobsson, enär landshövding ’Rodhe på grund av vistelse på fastlan’det var förhindrad att närvara. Tal. avtackade först de styrelseledamöter, som under året avgått, nämligen dir. Broander och landstingsman Ahlsten, för deras trogna och gagneliga arbete för skolans bästa samt uttalade sin glädje över att se, hur skolan under senare år alltmera utvecklats. Numera ställes det andra och större krav på ungdomen än under den s. k, gamla goda tiden, då också allmänbildningen stod synnerligen lågt. Därför är det gott, att det finns tillfällen för de unga att förkovra sig, och möjligheterna’ därtill äro i våra dagar sannerligen icke små. Vår skola vill vara en länk i den långa kedja av undervisningsanstalter, som vill bibringa kunskaper och färdigheter, så att ungdomen kan följa med i utvecklingen och ej bli efter. Av vad eleverna i dag ha visat prov på förstå vi, att de ha inhämtat mycket av värde för sin framtida utveckling, och jag lyckönskar dem som haft tillfälle att gå här i en skola, där kärleken till fosterjorden och till den egna torvan odlas och växer sig stark. Vår modernäring skall bli starkare och starkare efterhand som den tillföres unga och friskare krafter som stå bättre rustade för sina uppgifter än föregående generation. Jag önskar er god fortsättning och må ni bygga vidare på. den goda grund, som här har blivit lagd. Så framförde hr Jacobsson skolstyrelsens tack till lärarkåren för troget och uppoffrande arbete och till skolans husmor, fröken Havrån och hennes medhjälpare.
Prosten K. Havren avslöt därpå den vackra högtidligheten med en önskan att Gud måtte hjälpa de unga att fullfölja de goda impulser, som de fått mottaga och att Gud måtte giva dem sin kraft att rätt upptaga den kamp för tillvaron på de olika områden, som blivit dem givna. Sist nedkallade han Herrens välsignelse, varpå man sjöng psalmversen ”Herre signe du och råde”.

Samkväm som avslutning.
Vid det efterföljande samkvämet i lantmannaskolans lärosal intogs kaffe under synnerligen gemytlig stämning. Lantbrukaren John Johansson, Gardarve, berättade några minnen från sin egen tid på denna skola för 34 år sedan och erinrade om de förändringar till det bättre, som under årens lopp åstadkommits, och så hurrade man för skolan och dess lärare. Landstingsman Jacobsson utbragte ett fyrfaldigt leve för pristagarna; och eleven Herbert Johansson framförde elevkårens varma tack till lärarna, vilka också blevo vederbörligen avhurrade. I övrigt förhöjdes stämningen genom allsång, i vilken alla och särskilt eleverna stämde in med liv och lust. Och sedan man tackat för kaffet på övligt folkhögskolevis, var uppbrottets timme slagen, och eleverna buro ut sina kappsäckar till väntande bilar under mer eller mindre vemodsfull stämning. Men det kan nog inte hjälpas, åtminstone då det gäller en folkhög- och lantmannaskola, att man icke gläder sig så särdeles mycket åt att ha kommit till slutet.

Priser och stipendier.
Här återge vi prislistorna med undantag för idrottstävlingarna, som tidigare refererats.
Följande stipendier och premier utdelades: Elevförbundets stipendier å 10 kr.: Elna Björkander, Herbert Johansson, Sune Bolin och Nils Söderberg. Turistföreningens årsskrift: Elna Björkander, Karin Nordström och Kate Vigsten. Nordens Kalender, en gåva av landshövding Rodhe: Herbert Johansson. De svenska gräsen: Sune Bolin, Akerogräsen och deras bekämpande: Thure ePttersson och Nils Söderberg. Gymnastikpremier, skänkta av landshövding Rodhe: Gymnastikfrämjandets årsbok: Thure Pettersson. Skidfrämjandets årsbok: Valter Kylberg och Yngve Ahlsten.
Lantmannaskolans tävlingar: Hästuppvisning: 1) Thorsten Johansson, 40,5 poäng, Hemseortens hästavelstörenings hederspris; 2) Axel Johansson, 40 poäng, A.-B. Gotlands Järnhandels hederspris; 3) Olof Hederstedt, 39,5 poäng, Gotlands Aliehandas hederspris; 4) Lennart Ekström, veterinär Nils Anderssons hederspris; 5) aKri Johan Nilsson, fotograf Henning Svenssons pris.
Hästbedömning: 1) Axel Johansson, 90 poäng, A.-B. Visby Bryggeriers hederspris; 2) Gösta Tomasson, 87,5 poäng, rektor B. Nordlanders hederspris; 3) Thure Pettersson, 84,5 poäng, Järn A.-B. Södertorgs hederspris; 4) Ture Ahlqvist, dr Sasses hederspris; 5) Karl Johan Nilsson, Boråslagrets presentkort.
Mjölkning: 1) Karl-Emil Fransson, 34 poäng, Gotlands mejeriförbunds hederspris; 2) Nils Söderberg, 33,5 poäng, Gotlänningens hederspris; 3) Axel Johansson, 33 poäng, ”Hemsebornas pris; 4) Thure Pettersson, urmakare Uno Jacobssons pris; 5) Olof Hedertstedt,
möbelhandlare Vilh. Runvins pris.
Nötkreatursbedömning: 1) Gösta To-masson, 88,5 poäng, Gotlands Andels-slakteriförenings hederspris; 2) Thure Pettersson, 88 poäng, agronom Waldemar Ericssons hederspris; 3) Lennart Ekström, 87,5 poäng, direktör Rudolf Lindströms hederspris; 4) Sune Bolin, Hemse Krut- & Pappershandels pris; 5) Axel Johansson, Boråslagrets pris.
Bäste män i alla fyra tävlingar: 1) Axel Johansson, 11 poäng, Hushållningssällskapets hederspris; 2) Thure Pettersson, 20 poäng, Gotlands Banks hederspris; 3) Thorsten Johansson, 31 poäng, Gotl. Lantm, Centralförenings hederspris; 4) Olof Hederstedt, handl. A, Thoréns hederspris; 5) Nils Söderberg, Boråslagrets
Samtliga 1:a och 2:dra-pristagare erhöllo dessutom J. U. F.:s diplom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *