Hemse.

Förarbetena på avloppet i gång.
dagarna ha vissa förarbeten igångsatts för avloppssystemet i det att schaktmästare A. Hedin från Stockholm påbörjat uppmätning av de olika kvarteren. Med ledning av denna skall sedan ritning upprätt4s över hur servisledningarna skola läggas och vederbörande tomtägare kunna vid schaktmästare Hedins besök i kvarteret framföra sina personliga önskemål beträffande dessa ledningars sträckning.

Professor Å. Åkerman
från Svalöv kommer till Hemse om fredag i samband med Södra Gotlands Lantbruksklubbs sammanträda i folkhögskolan. Professor Åkerman, som är berömd för sina växtförädlingsexperiment särskilt fråga om vete och redan är utsedd till föreståndare vid växtförädlingsanstalten i Svalöv, vilken befattning han skall tillträda nästa år, kommer att hålla tvenne föredrag vid mötet. Det första hålles kl. 1,30 och har rubricerats ”Aktuella växtodlings, frågor” och det andra kl. 4 över ämnet ”Modern växtförädling”.
Då en sådan eminent förmåga på området nu hedrar vår ö med ett besök och meddelar de intressanta resultat, som dd senaste forskningarna kommit fram till, är det att förmoda att sudergutarna ta tillfället i akt och sluta upp
på denna lantbrukarnas dag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *