Gotlands trupper.

Militärbefälhavaren begagnar sig av semester under tiden 27 maj —3 juni, varunder befälet över Gotlands trupper föres av överste Hamilton.
Landstormslöjtnanten, förvaltare E. H. A. Uhlander har efter egen ansökan entledigats från förordnandet att vara landstormslöjtnant vid Gotlands inskrivningsområde.
Motorcykelordonnansskola anordnas vid A 7 tiden 20 juni—6 augusti. Som elever ha beordrats sex värnpliktiga ur I 18 samt två från A 7.
Som extra sjuksköterska vid Gotlands trupper har fr. o. m. den 20 maj anställts sjuksköterskan Astrid Modigh. Dessutom har fröken I. Nyström, Visby, anställts som nattsköterska vid garnisonssjukhuset å Visborgs slätt fr. o. m. den 22 dennes tills vidare.
— Kaptenen i intendenturbefattningen vid flygvapnet U. B. Rydberg har från 1 augusti utnämnts till kapten i arméns, reservstat med placering vid Gotlands infanteriregemente.
— K. m:t har utnämnt och förordnat samt transporterat och förordnat fr. o. m. def 1 oktober vid Gotlands infanteriregemente till kapten kapten N. Falk, generalstabskåren, vid artilleristabskåren till kapten löjtnant H. G. G. Hodder i Gotlands artillerikår, vid Gotlands artillerikår till kapten kapten N. E. L. Borg, Smålands arméartilleriregemente och vid luftvärnsartilleriet till löjtnant löjtnant K. G. B. Eckerbom, Gotlands artillerikår.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *