Gotlands Motorcykelklubb.

Årsmöte med föredrag på lördagen.
Den pigga och livskraftiga Gotlands motorcykelklubb hade på lördagskvällen årssammankomst å stadshotellet under ledning av sin ordförande hr Gustaf Falk. Klubben, som nästa år kan fira tioårsjubileum, kunde se tillbaka på ett om icke ekonomiskt lysande så dock verksamt år och något fel på framåtandan och humöret kunde icke förmärkas.
Sammankomsten inleddes med att ordföranden hälsade de närvarande välkomna och samtidigt höll parentation över den samma dag framlidne hedersledamoten J. Erik Siltberg. Hr Falk yttrade:
Motorkamrater, det är med st??? och beklämning vi samlats har till ???sammanträde. En länk har brustit i kamratringen och för alltid försvunnit. Det är första gången, åtminstone mig veterligen, en av våra kamrater och medlemmar, gått bort med döden. Så mycket svårare känns det då, när därtill kommer att det är en av klubbens bästa kamrater. Vi kunna säga och intyga att just denne John Erik Siltberg, som så hastigt och oförväntat lämnat oss i dag, var den gode kamraten. Vi efterlevande i Gotlands Motorcykelklubb, skola alltid minnas honom, icke endast som den gode kamraten, utan även såsom den gode läromästaren i motorsporten. Frid över hans minne.
Efter några tysta sekunder övergick man till förhandlingarna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att klubben under året hållit två sammanträden och styrelsen ett tjugutal. Klubben har anordnat ett jordbanelopp och två orienteringstävlingar samt hade även planerat en tolkningstävlan, som emellertid måste avlysas av brist på snö. Under jordbaneloppet inträffade den första olyckan i klubbens historia, en olycka, som dock dess bättre icke hade svårare eller långvariga följder. Segrare i jordbaneloppet blev som bekant Gösta Andersson, Stockholm. I orienteringstävlingarna tävlades om bl. a. Fylgiapokalen och vid desamma ha Bror Fritz och Gösta Falk erövrat var sin inteckning i pokalen. Vid K. A. K:s landsförbunds årsmöte var klubben representerad av hr Helge Beckman. I den här sammansatta Gotlands väg- och trafikkommitté har klubben insatt hrr Gustaf Falk, Helge Beckman och Gösta Harding. Till sina första hedersledamöter har klubben under året kallat handl. J. Erik Siltberg och ingenjör J. D. Driessen. Klubbens affärer ha under året balanserat på kr.. 2,769: 29.
Sedan hr Gösta Harding avsagt sig uppdraget som tävlingsledare utsåg klubben vid sammanträdet hr Th. Sterner till tävlingsledare och till hans efterträdare som sekreterare hr Gösta Jakobsson. Till revisorer utsågos hrr Karl Wahlgren och Åke Larsson med hrr Fritz Löfqvist och Emil Nilsson som suppleanter.

Flygsektion och TT-lopp.
På grund av uttalade önskemål om bildandet av en flygklubb på Gotland, beslöts på förslag av styrelsen att tillsätta en kommitté för utredande av frågan om inrättande av en flygsektion inom klubben. Till ledamöter i denna kommitté utsågos hrr Axel Pettersson, Gösta Falk och Åke Larsson.
Klubbens energiska styrelse hade icke tappat kuraget, trots de ekonomiska motgångarna vid senaste TT-lopp, utan framkom nu åter med förslag till anordnande i höst, förslagsvis 22 sept. av ett nytt TT-lopp, varvid ett flertal banor kunde komma ifråga; den gamla med ”sadelplats” vid Tjutet, en annan Allekvia i Endre—Kvie—Tibbles i Hejdeby, en i Ekeby, i Fole m. fl. platser. Efter en stunds diskussion beslöts utreda frågan, inhämta myndigheternas utlåtande samt sondera stämningen bland storåkarna på fastlandet. Sedermera skall ett extra sammanträde inkallas.

Föredrag om Albatross.
Sedan förhandlingarna så avslutats höll hr Rich. Woldt, Västerhejde, ett särdeles intressant och underhållande föredrag om sina krigsminnen, minkryssaren Albatross strid vid Östergarn etc.
Tal. gav inledningsvis någon statistik till belysande av världskrigets omfattning och skildrade sedan sina öden från det han på Albatross låg med tyska Atlantflottan i de norska fjordarna i juli 1914 till dess han med den övriga besättningen internerades här på Gotland, sedan Albatross slutat sin krigssaga på Kuppen i Östergarn den 2 juli 1915.
Det med intresse åhörda föredraget gav en realistisk bakgrund för det nu oroliga läget i världen, men rörde sig uteslutande om det upplevda och var sålunda välgörande fritt från politiska betraktelser. Klubben är ju också, som ordföranden framhöll, en helt opolitisk sammanslutning. Föredragshållaren belönades med kraftiga applåder och ordförandens tack.
Efter förhandlingarna följde en animerad supé i Hansarummet, varvid ett flertal tal höllos, ordföranden hr Falk drog en versifierad motorkrönika och prisutdelning förrättades. Kvällen präglades av den bästa stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *