Gotlands Järnväg 1937.

Ur Gotlands Järnvägs i dagarna distribuerade styrelseberättelse med åtföljande trafikberättelse hava vi inhämtat följande av mera allmänt intresse.
Under året hava upprepade förhandlingar ägt rum angående reg lering av verkstadspersonalens indi viduella timlöner. Sedan enighet ej kunnat uppnås vid direkta förhandlingar i Visby mellan bolaget och Svenska järnvägsmannaförbundet avdelning 179, upptogos nya förhandlingar i Stockholm inför Järnvägarnas förliknings- och skiljenämnd, därvid bägge parterna antogo ett av skiljenämndens ordförande framlagt förslag. Sedan detta emellertid förkastats vid av personalen företagen omröstning, ägde vidare förhandlingar rum i Visby den 10 september likaledes inför skiljenämnden, varvid ett nytt medlingsförslag, som framlades av skiljenämndens ordförande, expeditionschefen E. Falk, blev slutgiltigt godkänt. Den sålunda träffade överenskommelsen innebär en icke obetydlig förhöjning av verkstadspersonalens löner.
Det hittills gällande banarbetare-avtalet har blivit uppsagt av arbetareparten och förhandlingar rörande detsamma pågå för närvarande mellan , huvudorganisationerna.
Med k. m:ts tillstånd hava av stationsområdena i Visby, Etelhem och Lärbro försålts vissa delar, som ej längre äro behövliga för bolagets rörelse.
Med hänsyn till de ökade krav, som den stegrade avverkningskapaciteten vid Roma sockerfabrik ställer på järnvägens trafikförmåga, överväger styrelsen anskaffande av ett nytt lokomotiv. Då kostnaden därför emellertid kommer att bliva ansenlig, och som av trafikchefens berättelse framgår, utgifterna för trafiken väsentligt ökats, är det enligt styrelsens mening nödvändigt, att samtidigt någon förbättring av inkomsterna åstadkommes.
Bruttoinkomsten av trafiken uppgick till kr. 824,310 mot kronor 779,131 året förut. De direkta utgifterna för trafiken belöpte sig på 673,552 (645,633). Den befordrade godsmängden ökades från 196,296 ton år 1936 till 228,432 ton. 7,000 `ton sockerbetor ingå i denna ökning. Antalet resande har nedgått från 205,657 till 203,346, vilket medfört en minskning i biljettin-kometen av kr. 5,016. T avlöningar har utbetalts kr. 485,851 (479,254).
Vid årets slut trafikerades 467 km. busslinjer. Inkomsten från dessa utgjorde kr. 105,157 och utgifterna, inclusive avskrivning, kr. 104,971. Bolagets bilpark utgöres av 13 bussar, 7 lastbilar, 4 godssläpvagnar. Bantågen ha genomlupit 392,704 km. med nära 5 millioner axelkilometer. Den rörliga materielen utgjordes av 11 lok, 1 motorvagn, 16 personvagnar och 276 godsvagnar.
Sedan föreskrivna överföringar till förnyelsefonden verkställts med kr. 112,369: 43 uppstår en vinst för året av kr. 50,618: 45. Då numera större delen av den hos bolaget anställda personalen ingått i Enskilda järnvägarnas pensionskassa, anser styrelsen, att en bolagets särskilda pensionsstiftelse icke gärna kan ifrågakomma. Med hänsyn till den under året beslutade lagen om aktiebolags pensionsstiftelse föreslås därför, att understödsfonden kr. 22,414 : 37 skall överföras till vinst- och förlustkontot. Tillsammans med de från föregående år å samma konto överförda medlen stå kr. 42e4686 : 13 formellt till bolagsstämmans disposition. Styrelsen föreslår, att härav, liksom under de senare åren, utdelas 3 proc. till aktieägarne med kr. 45,297 och att resten överföres till 1938 års vinst-och förlustkonto.
Balansräkningen upptager å tillgångssidan anläggningar för järnvägsrörelsen, fast och lös, kronor 4,203,750 : 95, för automobilrörelsen kr. 161,794: 37, gårdar och fastigheter kr. 32,691 : 88, kassa, bank och utestående kr. 247,550 :19 samt förråd kr. 76,658: 49. Summa kr. 4,722,445: 88. Samma slutsumma fördelas å skuldsidan sålunda : aktiekapitalet kr. 1,509,900, reservfond kr. 400,000, s. k. förnyelsefond kr. 2,377,487: 78, diverse skulder kr. 8,371: 97, vinst- och förlustkonto kr. 426,686 : 13.
Bolagsstämman hålles å Handelskammarens lokal i Visby torsdagen den 14 april kl. 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *