Gotland visar det största skytteintresset.

Ett påpekande vid skytteförbundets årsmöte. Stora tävlingar lördag och söndag.
På lördagen och söndagen ha som förut nämnts länets skyttar varit samlade till den årliga stora kraftmätningen på de tre skjutbanorna vid Visborgs slätt. Rörande resultaten av denna kraftmätning kunna vi låta protokollen tala, vi införa här nedan de främsta resultaten och återkomma sedermera med utförliga prislistor.
Tävlingarna togo som sagt sin början på lördag morgon och avslutades igår förmiddag med fjärde klassens och veteranernas skjutningar. Lördagens tävlingar missgynnades något av den rådande blåsten, som på de västra banorna var rätt kännbar, men åtskilliga goda resultat sågo likväl dagens ljus.

Fåtaligt besökt förbundsmöte.
Kl. 17 på lördagseftermiddagen samlades en liten skara ombud plus några till i underofficersmässen på Visborgs slätt till årets förbundsmöte. Sammanlagt voro emellertid icke mer än ett 20-tal personer samlade och de flesta gillena saknade sålunda representanter vid årsmötet. Förbundsstyrelsens ordförande, överste A. W. Linde, hälsade de närvarande välkomna, «varpå följde upprop av ombud.
Sekreteraren föredrog därefter årsberättelsen.

Vacker ökning av antalet skyttar.
Under året har inom förbundet 58 föreningar varit verksamma. Bäl och Vestkinde föreningar ha ej bedrivit någon verksamhet. Bäls gille har sedermera sammanslagits med Hejnums gille.
I övrigt har föreningarnas arbete varit livligt, och medlemsantalet har ökats från 2,384 till 2,594 eller med 2210 man. Nyinskrivna medlemmar har ökats från 549 till 691. Antalet anslagsberättigade har ökat från 1,995 till 2,160.
Under året har inom förbundet lossats 284,133 st. protokollförda skott, därav i fältskjutning 56,152. Under 1936 var motsvarande siffror 224,772 och 48,154. Under 1937 har utdelats i förbundstävlingarna 1,226 kr. till pris, och i fältskjutning 699:50 förutom en del pokaler. Förbundet erhöll för verksamhetsåret 1937—38 statsunderstöd med 3,197 kr. mot 1938—39 2,148 kr.
Av statens utmärkelsetecken har under 1937 erövrats skyttemärken av stål 78, av brons 106, av silver 39 och av guld 20; emaljerade årtalsmärken, lägre: av brons 9, av silver 7 och av guld 2, högre: av brons 6 av silver 2; intyg för årtalsmärke 76, riksmedaljer av silver 6, diplom för riksmedalj 10, mästarmärke av brons 7, av silver 4. Under 1937 har förbundet anordnat 5 fältskjutningar, vari deltagit 989 skyttar eller i medeltal 194. TI fältskjutning har erövrats 12 bronsmedaljer, 4 silvermedaljer, 1 årtalsmärke i guld och 12 i silver. I skolskjutning har erövrats 12 medaljer i brons, 2 i silver och 2 i guld, årtalsmärken i guld 6.
Gotlands läns landsting har beviljat förbundet ett årligt anslag av 500 kr. under femårsperioden 1938 —42, Ehuru statsmakterna under senare riksdag: höjt anslaget till skytteväsendet har ej något anslag till pris vid förbundstävling tilldelats skytteförbunden i något fall, varför vårt förbund för 1938—39 erhållit 1,050 kr. mindre än föregående år.

Skyttestatistiken är missvisande.
I anslutning till berättelsen framhöll överste Linde, att den officiella skyttestatistiken är missvisande, då den icke sätter Gotland på den plats, som tillkommer detsamma. Enligt den officiella uppgiften har Gotland 2,607 aktiva skyttar. Om man, som rättvisligen borde ske, satte åntalet skyttar i relation till befolkningssiffran, skulle Gotland visa en procentsiffra på omkring 5,6 proc. och därmed stå som landets främsta län ifråga om anslutningen till skytteföreningarna jämfört med folkmängden. Stockholm, som nu har c:a 6,000 skyttar, skulle efter samma jämförelsegrund behöva 26,000 skyttar för att kunna konkurrera med Gotland. Enligt skyttestatistiken kommer Gotland efter antalet lossade-skott på 25 :te plats bland 27 föreningar, medan t. ex. Blekinge kommer som nr 5. Detta är fullkomligt missvisande. Då nu statsanslagen utgå i viss mån beroende på ökningen av antalet anslagsberättigade skyttar pr år, kommer Gotland i ett missgynnat läge och en ändring är av nöden. Ser man på länets folkmängd kan en större ökning av antalet skyttar de närmaste åren icke förutses.
Revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Tillgångar och skulder balanserade på kr. 40,144: 37, inkomster och utgifter på kr. 6,240: 25 med en behållning till innevarande år av kronor 6,897 : 81.
Till ordförande i förbundet för 1939 omvaldes landshövding A. E. Rodhe. Till ledamöter i styrelsen för 1939—1940 omvaldes överste Linde, folkskollärare B. Larsson och lantbr. E. Glifberg medan efter kapten Jeppsson, som undanbett sig återval nyvaldes sergeant Tallqvist, I 18. Till suppleant i styrelsen för samma år omvaldes tygförvaltare J. Hagberg. Till revisorer efter hrr Einar Persson och Thure Gerentz, som undanbett sig återval, nyvaldes hrr Anders Herlitz och Allan Nyman, medan till suppleanter nyvaldes fanjunkarne Linger och J. W. Pettersson.

Mästerskap i fältskytte.
På hr Herlitz förslag beslöt förbundsmötet efter en stunds debatt från och med nästa år anordna mästerskapstävling i fältskjutning, varvid skall utgå mästerskapsmedalj i guld jämte ett antal silvermedaljer.
Därmed var förbundsmötet avslutat.

Prisutdelning på paviljongsterrassen.
Vid sextiden på kvällen började skyttarna samlas nere på PavilJongsplanen, där prisutdelningen skulle äga rum. Man drog sig emellertid upp på Paviljongens terrass, där skytteförbundets fana och de ståtliga priserna . uppställts. Vid halv 7-tiden var man klar att börja.
En avdelning ur I 18:s musikkår spelade först Stenhammars Sverige, varefter regementschefen, överste A. W. Linde, framträdde och förrättade prisutdelningen, dock sedan han först överröckt Gotlands skytteförbunds förtjänstmedalj i guld till kapten Hj. Jeppsson, Visborgs skyttegille, för nitisk verksamhet i förbundsstyrelsen. Medaljen i silver med samma inskription tilldelades direktör Einar Persson, Barlingbo, hamnkassör Th. Gerentz, Visby, och postiljon Gunnar Lundblad, Klintehamn.
Översten lyckönskade medaljörerna och frambar till dem förbundets tack för deras självuppoffrande arbete för förbundets sak. Denna lyckönskan och detta tack underströks till yttermera visso med en varm aplåd.
Så vidtog själva utdelningen av vandringspriser och priser i de olika grupperna, klasserna och tävlingarna. Härnedan meddela vi namnen på de bästa skyttarna i huvudskjutningarna, och några av de andra tävlingarna.
Pristagarna hyllades med fanfarer och applåder.
Efter prisutdelningen höll överste Linde ett kort anförande, därvid han konstaterade, att resultaten av dagens och gårdagens skjutningar voro mycket goda varom också de nu utdelade prisen buro vittne. Så utbringade han ett med kraftiga hurrarop och fanfarer åtföljt tvåfaldigt leve för samtliga pristagare.
Sedan levet förklingat fäste översten uppmärksamheten på anslutningen till förbundet. Det intresse som på Gotland finns för skyttet är en stor och god tillgång vid utbildandet av skyttar och i arbetet för försvaret av vår kära ö. Med uttalandet av den förhoppningen att detta arbete måtte lyckas och vi kunna bidraga till fosterlandets försvar, utbringade tal. ett fyrfaldigt leve för Sverige, varefter till. musik sjöngs Du gamla du fria. Överste Linde frambar slutligen ett tack till förbundsskjutningarnas överledare, major N. Söderberg, dennes medhjälpare och funktionärer i övrigt.
Och härmed var den högtidliga akten tillända och medan musiken spelade en marsch drog man sig in i Paviljongen där gemensam supé intogs under bästa stämning.

Prislistorna.
Gotlands läns landstings vandringspris erövrades av Visborgs skyttegille med 203 poäng. Representanter: E. Källström, O. V. Andersson, 206 Filipson och 32/S Johansson. Silvermedalj till varje man i gruppen.
Segerskytt för året blev B. Larsson Fårö östra, med 226 poäng. Han fick mottaga mästerskyttarnas vandringspokal samt guldmedalj.
Silvermedaljer tilldelades K. N. Norman 215 p., G. Tallqvist 213, K. M.
Hansson 212, G. Lickander 209, E. Källström 204, G. Gustrén 199, och G. Olsson 195 p.
Landshövding Karl Rydins vandringspris erövrades av Endre Skyttegilid med 330 p. Repr. E. Thomasson, G: Glifberg, V. Karlsson, och B. Johansson. Förbundets 1:a pris 25 kr.
2:a pris: 15 kr. Ekeby skyttegille med 324 p. Repr. J. Angelöf, K. A.
Smedberg, K. J. Ekedahl och B. Ekedahl.
3:e pris: Havdhems skyttegille för 322 p. 10 kr. Repr. Y, Smitterberg, Ki J. Johansson, J. Pettersson och E. Hedergren.
Visbykannan tillföll Visborgs skyttegille med 332 p. Repr. E. Källsträm, G. Tallqvist och K. N. Norman.
Slitepokalen gick till Visborgs skyttegille för 434 p. Repr. G. Källström, G. Tallqvist och K. N. Norman.
A.-B. Visby Bryggeriers vandringspris: Visborgs skyttegille 366 p. Rep major N. Söderberg, löjtn. Källström; serg. Gustrén och serg. Tallqvist.
A.-B. Svenska metallverkens vandringspris: Visborgs skyttegille 774 p. Repr. K. N. Norman 198 p., O. V. Andersson 197, G. Tallqvist 190 och E. Källström 189 p.
Mästerskapstävling: 1) B. Larsson, Fårö östra, 226 p., segermedalj i guld, mästerskyttarnas vandringspokal. 2) K. Norman, Visborgs, 215, årtalsmärke i silver. 3) G. Tallqvist, Visborgs, 213, dito. 4) K. M. Hansson, Havdhem, 212; dito. 5) G. Lickander, Eksta, 209, segermedal ? i silver. 6) ? ?????????? Visborgs, 204, årtalsmärke i silver. 7) G. Gustrén, Visborgs, 199, segermedalj i silver. 8) G. Olsson, Fårö, 195, årtalsmärke i silver.
Veterantävling: 1) G. Lundin, Visborgs, 87 p., 7 kr. och hederspris. 2) A.; Olsson, Hogrän, 77, 7 kr. 3) F. Fardstedt, Väte, 76, 6 kr. 4) E. Finberg, Visby, 75, 5 kr. 5). R. Pettersson, Endre, 73, 4 kr. 6) A. Nyström. Fole, 73, 4 kr. 7) O. Karlström, Fårö Ö, 59, 3 kr. 8) J. K. Lindbom, Klinte, 57, 3 kr. 9) K. Dassow, Visby, 57, 3 kr. 10) K. F. Bergström, Visby, 56, 2 kr.
Huvudskjutning, fjärde klass (126 delt.): 1) J. O. Johansson, Visborg 97 p., 25 kr., hederspris. 2) A. Larson, Hemse, 95,5, 20 kr. 3) W. Sten gård, Visby, 94,75, 15 kr. 4) G. Tal qvist, Visborgs, 94, 15 kr. 5) B. Larson, Fårö Ö., 94, 15 kr. 6) E. Källström, Visborgs, 94, 15 kr. 7) Olof Olsson, Linde, 94, 15 kr. 8) K: Franzén, Follingbo, 94, 15 kr. 9) J. Johnsson, Visborgs, 9325, 12 kr. 10) E. Larsson, Visby, 92,50, 10 kr.
Tredje klassen: 1) E. Hellgren, Fårö Ö., 93 p., 15 kr. och hederspris. 2) Gunnar Berggren, Slite, 90, 15 kr. 3). G. Nilsson, Grötlingbo, 87, 13 kr. 4) G. Karlsson, Fårösund, 87, 13 kr. 5) A. Bergström, Ekeby, 86, 12 kr. 6) R. Angelöf, Ekeby, 85. 11 kr. 7 K. Fohlin, Bara, 85, 11 kr. 8) I. V. Karlsson, Visborgs, 83, 9 kr. 9) V. Ekström, Fårö Ö., 83,9 kr. 10) E. Nilsson, När, 83, 9 kr.
Andra klassen: 1) R. Nilsson, Hangvar, 84, 12 kr. och hederspris. 2) N. Wickman, Sanda-Västergarn, 79, 10 kr. 3) C. Jakobsson, Lärbro, 78, 9 kr. 4) W. Eriksson, Lummelunda, 78, 9 kr. 5) K. W. Smedberg, Ekeby, 78, 9 kr. 6) Å. Pettersson, Ekeby, 78, 9 kr. 7) Ture Andersson, Gothem, 78, 9 kr. 8) N. Walman, Slite, 78, 9 kr. 9) Gust. Nilsson, Barlingbo, 78, 9 kr. 10) H. G. Pettersson, Hesselby, 77, 8 kr. Första klassen: 1) C. Pettersson, Hogrän, 82, 10 kr. och hederspris. 2) V. Kviberg, Havdhem, 79, 8 kr. 3) C.
Wiederkrantz, Visborgs, 78, 7 kr. 4) B. Ekedahl, Ekeby, 76, 6 kr. 5) S. Larsson, Eksta, 76, 6 kr. 6) B. von Kock, Visby, 76, 6 kr. 7) A. Olofsson, Grötlingbo, 75, 5 kr. 8) Uno Andersson, Ala, 75, 5 kr. 9) V. Lundin, Ekeby, 74, 5 kr. 10) S. Pettersson, Bara, 73, 4 kr. i Rekrytklassen: 1) H. Kvarnberg, Sanda-Västergarn, 66 p., 6 kr. och hederspris. 2) B. Kolmodin, Ekeby, 59, 4 kr. 3) W. Enkvist, Väte, 59, 4 kr. 4) R. Ekström, Fårö Ö., 59, 4 kr. 5) K. A. Hallgren, Tingstäde, 58, 3 kr. 6) Olof Boberg, Anga, 58, 3 kr. 7) H: Lundkvist, Hablingbo, 57, 2 kr. 8) E. Karlström, Fårö, 57, 2 kr. 9) B. Olsson, Hogrän, 57, 2 kr.
Tävling A, (10-ringad tavla, 400 meter): fjärde klassen: 1) N. Söderberg, Visborgs, 93 p., 12 kr. 2) A. Ronander, Hablingbo, 92, 10 kr. 3) O. Olsson, Linde, 91, 9 kr. 4) E. Källström, Visborgs, 91, 9 kr. 5) V. Stengård, Visby, 91, 9 kr.
Tredje klassen: 1) K. S. Stengård; Tingstäde, 84 p., 15 kr. 2) G. Glifberg, Endre, 81, 12 kr. 3) A. Levin, Anga, 81, 12 kr. 4) M. Ekman, Fårö Ö., 80, 10 kr.
Tävling B, (20-ringad tavla, 200 meter): fjärde klassen: 1) K. Norman, Visborgs, 198, 15 kr. 2) G. Medbom, Fardhem, 197, 12 kr. 3) O. V. Andersson, Visborgs, 197, 12 kr. 4) J. Ahlström, Visborgs, 197, 12 kr. 5) J. Smitterberg, Hablingbo, 196, 11 kr. 6) G. Larsson, Bara, 196, 11 kr.
Tredje klassen: 1) R. Angelöf, Ekeby, 195 p., 15 kr: och Sv. metallverkens hederspris. 2) Tyko Andersson, Gothem, 191, 12 kr. 3) H. Johansson, Etelhem, 189, 10 kr. 4) E. Hellgren, Fårö Ö., 189, 10 kr.
Andra klassen: 1) N. Wickman, Sanda-Västergarn, 191, 12 kr. och Sv. metallverkens hederspris. 2) E. Jakobsson, Lärbro, 190, 10 kr.
Första klassen: 1) E. Hedengren, Havdhem, 158 p., 9 kr. 2) W. Lundin, Ekeby, 158, 9 kr.
Tävling C (ringad 1/4-fig., 200 met. 30 sek): Fjärde klassen: 1) G. Olsson, Fårö, 6/48, 10 kr. 2) N. Möllerström, Dede, 6/48, 10 kr. 3) G. Tallkvist, Visborgs, 6/48, 10 kr. 4) T. Eriksson, Visborgs, 6/47, 9 kr. 5) B. Bonde, Slite, 6/44, 8 kr.
Tredje klassen: 1) G. Berggren, ???????????? 12 kr. 2) B. Fritz, Visby, 5/45, 8 kr.
Andra klassen: 1) K. A. Smedberg, Ekeby, 6/50, 12 kr. 2) A. Jakobsson, Fide, 6/42, 10 kr. 3) H. Persson, Klinte. 6/40, 10 kr. 4) G. Karlsson, Fårösund, 6/38, 10 kr.
Första klassen: 1) B. Kolmodin, Ekeby, 4/31, 10 kr. 2) S. Pettersson, 4/31, 10 kr.
krytklassen: 1) U. Hansson, Hangvar, 1/5, 2 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *