Fyra vallokaler i staden.

De nya valdistrikten fastställde.
I resolution den 29 okt. 1936 fastställde länsstyrelsen ett förslag till valkretsindelning för val av stadsfullmäktige, enligt vilket staden skulle utgöra två valkretsar omfattande första valkretsen staden innanför muren jämte den väster om muren belägna stadsdelen samt Visborgsroten och den andra valkretsen staden i övrigt.
Då någon ytterligare delning av valkretsarna i valdistrikt icke beslutats skulle vid val till riksdagens andra kammare och jämväl vid val av stadsfullmäktige varje valkrets utgöra ett valdistrikt.
På framställning av magistraten ha stadsfullmäktige uttalat sig för en sådan ändring av stadens indelning i valdistrikt, att vardera valkretsen indelades i två distrikt på närmare angivet sätt, varefter magistraten anhållit att länsstyrelsen måtte förordna om distriktsindelning i enlighet med stadsfullmäktiges beslut samt besluta, att indelningen skulle träda i tillämpning beträffande kommunalval, som förrättades efter det årets röstlängd blivit justerad.
Länsstyrelsen har efter övervägande funnit skäligt förordna, att Visby stads valkretsar för val av stadsfullmäktige skola indelas i vardera två valdistrikt, nämligen första valkretsen i två distrikt, omfattande, det ena Norderroten och Klinteroten, det andra S :t Hansroten, Strandroten och Visborgsroten, samt andra va 2- kretsen i två distrikt, omfattande, det ena S:t Göransroten, Polhems-roten, Solbergaroten och Lännaroten, det andra den icke planlagda delen av staden.
Därjämte förordnar länsstyrelsen, att ifrågavarande nya valdistrikts-indelning skall, där ej denna resolution på anförda besvär undanröjer, träda i tillämpning efter det 1938 års röstlängd för riksdagsmannaval och kommunala val blivit justerad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *