Fortifikationsförvaltningen vid KA 3.

Fastigheterna handhavas av kårchefen.
Stockholm, 8 sept. (Press.) Till försvarsministern har chefen för marinen gjort framställning om ordnandet av fortifikationsförvaltningen vid Gotlands fasta kustartilleriförsvar. Därvid föreslås, att fortifikationsofficeren vid militärbefälsstaben å Gotland från 1 okt. t. v. även skall förrätta fortifikationsbefälhavares åligganden vid Gotlands kustartilleriförsvar. Den direkta fastighetsförvaltningen vid Gotlands kustartillerikår föreslås t. v. på försök att handhavas av chefen för nämnda kår.
Arméchefen, med vilken samråd i frågan ägt rum, har förklarat det önskvärt, att olika befattningshavare avses för militärbefälets och kustartilleriets fortifikatoriska arbeten. Då emellertid staten för fortifikationskåren f. n. ej möjliggör beordrandet av ytterligare en officer till Gotland, vill han ej motsätta sig tillämpandet av föreslagen anordning på försök. Med hänsyn till det stora avståndet mellan Visby och Fårösund bör därvid till fortifikationsbefälhavarens förfogande ställas viss personal i Fårösund såsom posthavande vid där förekommande fortifikatoriska arbeten. F.n. är en underofficer ur fortifikationen, enligt försvarsbeslutet avsedd för Karlskrona, placerad i Fårösund. Framställning bör göras till k. m:t om hans kvarbeordrande där.
Vad angår fastighetsförvaltningen vid Gotlands kustartilleriförsvar innebär det nu framställda förslaget tillämpandet av ett förfaringssätt, som f. n. ej gäller vid kustartilleriet. Däremot har dylik organisation av fastighetsförvaltningen i många år tillämpats vid armén. Marinförvaltningen finner största fördelen därmed ligga i ”att den myndighet, som utnyttjar ett etablissement även handhar den direkta förvaltningen av detsamma och disponerar de för ändamålet .erforderliga. medlen”. I egenskap av befälhavande amiral och stationsbefälhavare i Karlskrona har jag, säger marinchefen, under åren 1928/33 i upprepade skrivelser hävdat samma uppfattning, vilken emellertid då icke biträddes av ämbetsverket och icke föranledde någon åtgärd. För att råda bot på missförhållandena inrättades emellertid en s. k. yrkesdetalj vid Flottans kaserner i Karlskrona, vilken ställdes under kasernbefälhavarens beftl. Erfarenheten härav voro uteslutande goda och avsevärda underhållsmedel sparades. Denna anordning får dock ej taga sådana dimensioner, att dubbelorganisation blir en följd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *