Follingbokretsen av Svenska Röda Korset,

som omfattar Akebäck och Follingbo socknar sammanträdde onsdagen den 9 mars till årsmöte i skolan. Att efterträda förre ordf. kyrkoherde G. Coldemo, som avflyttat, hade distriktsstyrelsen utsett byggmästare Albin Nyberg. Den nye ordföranden hälsade de närvarande varmt välkomna och önskade att Follingbokretsen måtte ha framgång i sitt arbete.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes, och full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna räkenskapsåret.
Med kyrkoherde ch fru Coldemos avflyttning hade två platser i styrelsen blivit vakanta. De lediga platserna hade tillsatts och var nu styrelsens sammansättning följande: ordf. byggmästare A. Nyberg, Follingbo, v. ordf. fröken Edit Ansén, Follingbo, kassör hr Ernst Pettersson, Akebäck, sekr. folkskoll. Ewert Nilsson, EA fruar Anna Collberg och Wendla Wedin, Follingbo, och hr J. G. P. Endrell, Akebäck, och Johannes Dahlström, Follingbo.
Till representanter vid distriktsmötet i Visby den 12 mars utsågos fru Helny Dahlström och fröken Edit Ånsén.
En kommitté, bestående av ordf., v. ordf., fru A. Oollberg, fröken G. Segerholm och pastor B. Bergdahl skulle till nästa sammanträde uppgöra vårens och sommarens fest- och basarprogram.
Nästa sammanträde skulle hållas den 17 mars 1938.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *