Flygfält vid Visby bättre än i Roma.

Kostnadsfrågan blir dock avgörande.
Stockholm, 7 april. (Press.) I samband med äskandet av 5 milj. kr. på beredskapsstat för nästa budgetår till utbyggnad av flygplatser har kommunikationsministern i den på onsdagen till riksdagen avlämnade propositionen även berört flygfältsfrågan på Gotland. Statsrådet Forslund gör därvid, efter att ha erinrat om att flygfältsanläggningar sedan flera år kommit till utförande i syfte att motverka arbetslöshet samt att från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreligger preliminär plan till flygfältsarbeten i skilda delar av landet, följande uttalande:
”Vad beträffar den jämförelsevis mest aktuella frågan om flygfält på Gotland kunna olika uppfattningar göra sig gällande vid valet mellan fälten vid Roma kungsgård och vid Visby. Vid besök på Gotland har jag för min del kommit till den uppfattningen, att från flygtrafiksynpunkt fältet vid Visby, beläget nära staden, torde vara att föredraga framför Romafältet, vilket är beläget på ett avstånd av omkring 2 mil från staden. Jag är emellertid icke beredd att taga slutlig ståndpunkt till denna fråga, förrän utredningarna i kostnadsfrågan m. m. slutförts. I frågan om ett flygfält vid Visby torde emellertid få förutsättas, att de vanliga villkoren för statens medverkan vid utförande av kommunala flygfält skola tillämpas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *