Festligt på slakteriet.

Slaktdjursbedömning och fabriksinvigning.
Ute vid slakthuset har i dag invigning av de nya fabrikslokalerna, anordnad i samband med tävlingen i slaktdjursbedömning, ägt rum. Trots regnet, som till lantmännens glädje strömmat över bygderna, har anslutningen varit stor och intresset för det nya fabrikskomplexet givetvis mycket livligt. Icke mindre än ett 1,000-tal personer hade infunnit sig.
Redan i fjol var det högtidligt värre vid den s. k. slaktdjursbedömningen ute vid Andelsslakteriet. I år — d. v. s. i dag — blev det om möjligt ännu mera högtidligt, eftersom de talrika bedömare och andelsfrån vitt skilda trakter av ön, vilka trots regn och gråväder slagit sig lösa och rest in till stan för edömningstävlingen, även hade öjet att inviga och för första gånen inspektera sin splitternya, högoderna konserv- och charkuterifarik i Visby. Att denna senare ”begivenhed”” allvarligt konkurrerade med själva det spännande tävingsmomentet i själva djurbedömningen betyder dock inte, att detta sistnämnda arrangemang förlorade något av sitt behag. Tvärtom har man anledning förmoda, att tillvaton av den nya fabriksanläggningen med dess ökade möjligheter i produktionen animerade de närvarande att i alldeles särskilt hög grad intressera sig för betygsättningen av det av dem själva levererade ”råmaterialet” till fabrikationen.
Som sagt — stämningen var den bästa möjliga när man vid halv 10tiden i morse började samlas på ort och ställe för att begå ett visserligen ganska, digert men intressant dagsprogram. Men så hälsades man också vid ankomsten redan på långt håll av ett antal svenska dukar blåsande från såväl ordinarie spiror vid slakteriföreningens komplex som från tillfälligt resta stänger vid inkörsportar och annorstädes. Och från högtalare ljödo glatt välkomnande toner från snurrande grammofonplattor, allt medan dagens allgutniska samling skedde och gotländska bönder från norr och söder, öst och väst hälsade varandra.

Styrelsens ordförande håller hälsningstalet.
Sedan samlingen var klar fylkade man sig i täta led framför den i parken resta talarstolen, höljd i de svenska färgerna. Här framträdde slakteristyrelsens ordförande, hr Efraim Larsson i Vamlingbo och hälsade samtliga välkomna. Därvid vände han sig till landshövdingen samt övriga särskilt inbjudna gäster, bland vilka märktes chefen för Sveriges slakteriförbund, direktör G. A. Holmberg från Stockholm, representanter för slakterier på fastlandet såsom riksdagsman ’Mannerskantz, ledarna för slakterierna i Västerås och Gävle, representanter för Stockholmsortens slakteriförbund, samt företrädare för den Växjöfirma som levererat de nya maskinerna, vidare byggmästarna som uppfört den nya fabriksbyggnaden, kontrollanten för bygget samt leverantörer, pressen, ledarna för de ekonomiska föreningarna och andra.
I sitt hälsningsanförande konstaterade tal. styrelsens glädje över det intresse som ute i bygderna väckts för slakteriföreningen. I fortsättningen fastslog han bl. a. att lantmannen är försatt i en oerhört beroende ställning. Sålunda är han beroende av sol och regn, väder och vind, men även av konsumenterna och av överskott som uppstår vid försäljningen av hans produkter. För att emellertid allt skulle samverka till det bästa rekommenderade tal. förståelse och samhörighetskänsla. I vårt land hade man sökt skapa fram dessa saker och det ville också synas som om man lyckats därutinnan. Må detta förhållande få fortsätta och må vi själva bidraga härtill, sade tal.
Det var, yttrade han vidare, förståelse och samförståndstanken som gjort att den nya fabriken kommit till stånd. Han hoppades att nyförvärvet skulle lända föreningen till stort gagn och god nytta. Så slutade han med att än en gång hälsa alla hjärtligt välkomna, samt överlämnade ordet till dir. Edw. Wahlgren, som i korthet redogjorde för bedömningstävlingens grunder. Enligt dessa gällde det bl. a. att på riktigast möjliga sätt uppskatta slaktdjurens vikt och klass. Dessa tävlingar hade kommit till för att föreningsmedJönidarna skulle få lära sig förstå svårigheterna vid djurbedömningen. Dir. Wahlgren uttalade den förhoppningen, att så många som möjligt skulle delta i tävlingen, som var både rolig och lärorik. Så önskade han slutligen deltagarna lycka till ett gott resultat.

Prisbedömningen i full gång.
Och med detta var man klar till aktion, bedömningen kunde ta sin början. Med protokollkort och penna strömmade man så in i ladugården, där de femton för ändamålet uttagna djuren togos i närmare skärskådande.
Och när man så småningom var klar med bedömningen och avlämnat sitt kort på kontoret, kunde man gladeligen strömma in i svalhallen, där gratiskaffet och doppet stod framdukat på långa bord.
I fråga om själva tävlingen kan vidare nämnas att sju vackra pris stodo till förfogande, samt att prisnämnden utgjordes av konsulent B. Ljunggren, förre kontrollanten vid slakteriet hr Johan Johansson och f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve i Vamlingbo.

Det fortsatta programmet.
I förmiddagsprogrammet ingick demonstration av slakt, vilken var avslutad vid 1-tiden på middagen, och en stund senare samlades deltagarna i hallen där dir. Holmberg, Stockholm, höll föredrag över ämnet: ”Huru vi arbeta”.
Efter föredraget, som refereras i morgondagens nummer, lämnade dir.
Wahlgren en historik över den nya fabrikens tillkomst varpå det blev invigning av fabriken som förrättades av landshövding Rodhe.
Nästa programpunkt var demonstration av fabriken och svinslakten.
Så följer prisutdelning, varefter gemensam middag i eftermiddag inta ges å stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *