Dödskörningen i Follingbo.

Fiskhandlare Åhlander ådömd 5 mån. straffarbete på Allekvia igår.
Hösttingets andra allmänna sammanträde hölls i går.
Rättens ordf. voro häradshövding K.-P. Pfeiffer samt hovrättsassessor Henning Nilsson.
På uppropslistan hade upptagits 53 mål varav 43 åklagarmål.

Kollisionen vid Timans i Roma.
Som bekant stod en person F. S. M. Dahlström i Sjonhem tilltalad för att han i berusat tillstånd den 18 juni i år skulle ha framfört motorcykel och därvid kolliderat med en hästskjuts varvid såväl hästen som vagnen skadats. Svar. uppgav vid förra rättegångstillfället att han endast druckit ett par snapsar, medan en kamrat till honom skulle ha satt sprätt på resten av en halvliter brännvin. Festen hade ägt rum någonstans vid Skrubbs och etablerats i en paus i motorcykelåkningen: I går hördes ett par vittnen; vilka båda uppgåvo att svar. vid tillfället företett tecken på att ha varit berusad. Liksom tidigare bestred den tilltalade detta.
Han dömdes emellertid mot sitt nekande till I mån. fängelse samt 50 kr.
i skadestånd.

För rattfylleri
dömdes Fritz Eklund i Follingbo till 1 mån. fängelse. Då han tidigare av krigsrätt villkorligt ådömts 2 mån.
fängelse för förfalskningsbrott skall hän nu avtjäna sammanlagt 3 mån.
fängelse.

Yrkesmässig automobiltrafik
utan att vara därtill berättigad skulle en person enligt stämningen ha gjort sig skyldig till. Svar. medgav att han i mindre omfattning kört för vänner och bekanta mot en liten ersättning.
Det blev 15 dagsböter.
— En annan person erkände likaledes att han mot ersättning kört varor för en del personer.
Straffet lydde på 15 dagsböter.
— En tredje person hade erhållit stämning för liknande förseelse. Han bestred emellertid stämningen under förmenande att han, som eljest körde mjölk, någon enda gång kanske medhaft någon säck e. dyl. för annan person. Vidare hade han vid några tillfällen kört spannmål för andra. Någon kontantersättning hade han dock inte tillgodogjort. sig, utan hans tjänster skulle återgäldas med arbetshjälp. Det varalltså fråga om rena väntjänster. Vidare var han åtalad för att han brukat en lastbil som för personbefordran försetts med vurst utan att fordonet därefter anmälts till besiktning. Svar. medgav detta, men bilen hade utrustats med vursten för att han skulle kunna befordra besökande släkt och vänner från fastlandet och låta dessa se olika trakter av ön.
Han ådömdes 10 dagsböter.
— En bilförare som mot ersättning kört sten och var åtalad för att detta skett trots att vederbörande saknade nödigt tillstånd härtill hade en del invändningar att göra. Bl. a. uppgav han att han av kontrakt varit skyldig att utföra de lagstridiga transporterna.
Uppskov till den 20 okt.

Dödskörningen i Follingbo.
I målet mot fiskhandlaren Klas Erik Åhlander, Suderbys i Akebäck, vilken som bekant är åtalad för att han på midsommardagen i år i berusat tillstånd med bil körde på och dödat mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, hördes trenne vittnen. Ett av dessa berättade att han vid ett tidigare tillfälle på midsommardagen mött Åhlanders bil som då framförts på fel sida av vägen. Åhlander som hängt över ratten hade vid tillfället haft hög fart. De båda återstående vittnena hade sett själva olyckshändelsen och fingo nu redogöra för sina iakttagelser.
Något nytt utöver vad som förut framkommit förekom inte nu. Båda uppgåvo emellertid att Åhlander varit berusad. Han hade efter olyckan stått och gungat fram och tillbaka samt vidare trampat omkring på ett sätt som tydde på att han var berusad.
Åhlander bestred emellertid även nu att han varit berusad, men uppgav ”att han väl känt lite av spriten”. Han hade inte druckit mer än 4 pilsner och en kaffehalva.
Åkl. hänvisade till stämningen vari även yrkades ansvar på den tilltalade för att denne efter olyckan lämnat platsen.
Åhlander ådömdes för grovt vållande av annans död i samband med rattfylleri till 4 mån. straffarbete samt för att han avlägsnat sig från olycksplatsen till 2 mån. fängelse eller sammanlagt 5 mån. straffarbete.

Övriga trafikmål.
En. bilist, som utan att iakttaga nödig försiktighet, från en sidoväg backat ut på stora landsvägen och därvid kört på en cyklist var nu instämd. Han hade erkänt…
hade erkänt och bötade 20 dagsböter härför. För att icke inneha körkort fick han dessutom punga ut med 20 dagsböter.
— För vårdslös bilkörning var en person instämd. Han hade vid ett tillfälle i Fårösund kört på en motorcyklist, då han från en sidoväg kört upp på landsvägen. «Svar. hade erkänt, men ville nu göra gällande att kollisionen orsakats därav att han trott att motorcykeln skulle komma från ett helt annat håll än vad den verkligen gjorde. Han hade nämligen hört motorsmattret, vilket troligen till följd av ekoeffekter tycktes honom komma från motsatt håll än vad som i verkligheten var fallet.
För underrättande av svar:s försäkringsbolag uppsköts målet till den 20 okt.
— Som bekant är en byggmästare från landsbygden instämd för att han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet varför han efter att ha påkört ett staket hamnat i diket. Vid föregående rättegångstillfälle bestred svar. att farten varit hög. Tvärtom hade han kört mycket varligt på grund av det regniga och disiga vädret. Orsaken till dikeskörningen var att bilen sladdat i det dåliga väglaget. Ett vittne hördes, varefter svar. uppgav att han, när det föreföll som om vagnen skulle gå i diket, släppt på full gas för att få upp vagnen på vägbanan igen, Annars hade han kört med högst 40 km:s fart.
Domen lydde på 20 dagsböter.
— En person från Vänge hade erhållit stämning för att han i berusat tillstånd framfört motorcykel. Svar.
ville inte medge att han varit berusad.
Han hade under dagens lopp bara druckit 5 pilsner och en kaffehalva.
Polisen, som åsett avfärden från staden, hade per telefon underrättat landsfiskalen, och när svar. kom hem hade han bud att landsfiskalen ville tala med honom. Han begav sig också dit och fick undergå en del prov, av vilka en del klarades fint. Blodprovet visade 1,88 promille, vilket är liktydigt med att vederbörande skulle ha fått i sig 29 å 31,5 centiliter 40-procentig sprit. Åkl. ansåg därför att svar. druckit mer än vad som uppgivits. För vidare utredning uppsköts målet till den 20 okt.
— En 16-årig yngling hade erhållit stämning dels för att han på sin velociped medfört en pojke och dels för att han underlåtit att hålla till vänster när en bil skulle köra om honom. Svar. erkände den förstnämnda förseelsen, men nekade till den senare. Han ansåg att. chauffören felbedömt situationen. Bilen hade vid tillfället kört i diket och fått en del skador.
Han pliktade sammanlagt 10 dagsböter.

För att ha misshandlat en sin granne
stod en hemmansägare åtalad. Han skulle den 7 sept. med knuten hand ha tilldelat grannen slag i ansiktet så att blodvite uppstått. Svar. berättade att han haft tre kalvar som gått på ett gärde. På gärsgård var det emellertid en skavank, varför kalven tagit sig in på grannens mark och via den öppna dörren även promenerat in i grannens ladugård där den givit sig i kast med en mjölsäck. Därom visste svar. ännu intet, men då han plötsligt fick höra hur grannen svor och domderade samt slutligen rutit att kalven förstört en hel mjölsäck för honom, förstod svar. hur det var fatt. Han gick alltså. in till grannen som vredgad kommit emot honom. Den uppbragte hade kommit upp ”alldeles under ansiktet” på svar., som bett vederbörande att lugna sig: ”Säcken var väl inte större än att jag mäktar betala den”, hade han sagt, men då sparkade grannen till svar. rakt i magen. Då den tilltalade misstänkte att det nog skulle vankas flera sparkar, ansåg han skyldig sig själv att sätta sig till försvar och gav den upphetsade mjölsäcksägaren en kort ”vänsterkrok” så att näsan sprang i blod.
Målet uppsköts för hörande av vittnen till den 20 okt.

Radiolicenserna.
En radioinnehavare som underlåtit att förnya sin förfallna radiolicens bötade 10 dagsböter.

Intermezzo vid midsommardansen.
En person var -instämd för det han vid en danstillställning i Folkets park i Slite på midsommarafton skulle ha tilldelat en 30-årig grannfru ett par smockor. Svar. överlämnade en skrivelse vari han uppgav att han vid den ifrågavarande tillställningen blivit omringad av nämnda dam, en väninna till henne samt en mansperson. Grannfrun, som tydligen velat hämnas på svar. i vars hus hon bor, för att denne vidtagit en del åtgärder för att bli av med frun och hennes något bråkiga familj, hade enligt svar. vid ovan nämnda tillfälle i Folkets park spottat på honom, vilket han naturligtvis nog upptagit som en skymf. Slagit henne hade han emellertid inte gjort utan endast med ena handen skjutit undar henne. Vidare uppgav han att den damerna åtföljande manspersonen varit påstruken och f. ö. trodde svar. att det nog inte varit ”så fritt med frun heller”.
För hörande av vittnen uppsköts målet till den 20 okt.

Fylleri, förargelseväckande beteende och motstånd
hade en styrman gjort sig skyldig till. Då vederbörande inte kunnat infinna sig vid rätten, hade han insänt en skrivelse i vilken han uppgav att han möjligengjort sig skyldig till de relaterade förseelserna. Dock hade han vid tillfället varit ”påverkad av för sig ovanliga spritdrycker och knappast varit tillräknelig”.
Målet uppsköts till den 20 okt.

Spritsmugglingen i Slite.
Som bekant var en person instämd som misstänkt för att , olovligen ha ilandfört sprit från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg. Liksom förut nekade han till smugglingen. Fyra vittnet hördes nu, bl. a. den tullman som vid ifrågavarande tillfälle skött bevakningen vid båten. Ett tiotal personer hade varit nere vid ångarens tillläggsplats och en del av dem hade även sökt smuggla i land sprit. En av dem hade också haft en flaska smuggelsprit i handen. När detta upptäcktes av vittnet hade personen ifråga kastat buteljen i sjön. Detta var dock inte denne svarande. Ett annat vittne hade sett flera obehöriga personer ombord på det estniska fartyget. Bland dessa hade även svar. befunnit sig. Även de återstående vittnena hade iakttagit den tilltalade och hört honom på tal om den förolyckade buteljen säga att ”det gjorde ingenting för vi ha tre kvar”. Svar. som vid tillfället efter en festlig dag varit en smula upprymd ville som bekant vid förra rättegångstillfället inte förneka att han sagt detta, fast han numera inte kom i håg att han fällt något sådant yttrande. Hade han gjort det hade det bara varit på skryt.
Han fick 200 kr.:s böter, medan en kumpan ådömdes 100 kr. i plikt.

För uppsåtlig misshandel av en grannfru
stod en medelålders mansperson från Ljugarn tilltalad. Parterna vilka kommit ihop sig om en liten hönas ensliga promenader på grannens mark, stodo en dag på var sin sida om staketet inbegripna i en ganska animerad konversation, vilken skulle ha slutat med att svar. tilldelat den kvinnliga parten ett slag i ansiktet. Detta förnekades som bekant av den tilltalade, vilken nu liksom vid förra rättegångstillfället kategoriskt förklarade att han endast sträckt ut armen i riktning mot kvinnans en face. Men handen hade varit minst 10 cm. från det kvinnliga ansiktet.
Igår hördes emellertid ett kvinnligt vittne, som bestämt förklarade att ett slag verkligen fallit. Den slagna hade kvitterat med att slå av svar:s halmhatt.
Hon hade även tagit sig åt kinden.
Svar. bestred fortfarande, men åkl. överlämnade målet.
överlämnade målet. Den tilltalade frikändes då det ej till fullo styrkts att Svar. utdelat något slag.

Misshandel eller inte?
En person var åtalad för att han natten mellan den 28 och 29 maj i år vid en nöjestillställning vid Bläse skulle ha brukat våld mot ordningsvakten på platsen då denne skulle avföra en annan berusad person.
Svar. visste emellertid ingenting om något sådant bråk. Han hade bara sett hur ett par personer ramlat omkull och därför gripit tag i den ena för att hjälpa honom upp. Först efteråt hade han fått se att det var ordningsvakten han hjälpt på benen. Ett vittne uppgav att 4 á 5 personer legat på marken i en klunga över ordningsvakten och att svar. befunnit sig bland dessa. Den tilltalade menade emellertid att detta bråk inträffat tidigare på kvällen samt framhöll att han inte haft något att göra med detta.
För utredning uppsköts målet till den 20 okt.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd var en byggmästare instämd för. Det blev 10 dagsböter.

Underlåten trafikförsäkring
kostade en bilägare 25 dagsböter.

Diverse smärre trafikförseelser
kostade vederbörande svar. böter varierande mellan 5 och 10 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *