Difteriproven kostnadsfria.

Ett initiativ från Gotland.
Ett förslag av Gotlands läns landsting att slopa avgifterna för bakteriologiska undersökningar vid epidemi tillstyrkes hos medicinalstyrelsen av samtliga hörda myndigheter. Landstinget avslog som bekant en framställning från Slite köping om ersättning för kostnaderna för proven under den svåra rödsotsepidemien i kommunen, men uppdrog åt förvaltningsutskottet att verkställa. utredning i ärendet.
Föreståndaren för bakteriologiska laboratoriet, professor Carl Kling, har framhållit att det med hänsyn till de betydande kostnader, som bestridas av statsmedel för vård, av under epidemilagen hörande sjukdomsfall, synes inkonsekvent, att de bakteriologiska undersökningar, som äro nödvändiga för diagnosens fastställande i dessa fall skola bekostas av de sjuka ????? eller av kommunerna. Det borde vara ett allmänt statsintresse att företagandet av dessa undersökningar i största möjliga utsträckning gynnades, så att fortsatt smittospridning i de enskilda fallen kunde förhindras. Härigenom skulle statens kostnader för de sjukas vård reduceras genom minskning av sjukdomsfallens antal. Det är, betonar professorn, långt ifrån till- talande, att tanken på avgifter för undersökningarna kan verka hämmande på deras utförande i behörig omfattning.
Professor Arvid Lindan vid bakteriologiska institutionen i Lund uttalar som ett bestämt önskemål att proven göras kostnadsfria för den inremitterande läkaren och att kostnaden gäldas av allmänna medel. Denna fömån bör tillkomma icke endast tjänsteläkare utan alla läkare över huvud taget. Erfarenheter från andra skandinaviska län-ler tala härför. De undersökningar, vilka borde rubriceras som kostnadsfria, skulle vara difteriprov samt prov för tyfus- och dysenteri-diagnos.
Professor Gerhard Rundberg i Uppsala har erinrat om att i kampen mot de epidemiska sjukdomarna är ett effektivt utnyttjande av de diagnostiska hjälpmedlen av grundväsentlig betydelse. Läkaren bör därför i denna sin gärning i görligaste mån vara frikopplad från ekonomiskt hänsynstagande. De merutgifter införandet av kostnadsfria undersökningar av prov kan medföra för det allmänna, uppvägas av den direkta minskningen i kostnaden för vård på epidemisjukhus ävensom den indirekta genom färre förlorade arbetsdagar, minskad invaliditet och dödlighet. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *