D. B. V:s sparbank under fjolåret.

Insättarnas antal har ytterligare ökats.
Styrelsen för Sällskapet D. B. V :s sparbank har nu utsänt sin verksamhetsberättelse för 1937. Av densamma framgår bl. a. att under året insatts kr. 2,168,372: 94 och uttagits kr. 2 345 869: 36. Insättarnas behållning utgjorde vid årets början kr. 10,930,528: 71, medan insättarna gottgjorda räntor uppgingo till kr. 264,320: 28. Antalet insättare var vid årets början 13,685. Under året ha tillkommit 789 och avgått 683, varför vid årets slut kvarstodo 13,791. Beträffande utestående lån belöpte sig dessa vid årets början till kr. 9,577,843: 62. Under året utlämnade lån uppgingo till 1,274,242 kr. och inbetalda till kr. 906,536: 70, vadan vid årets slut utestående lån uppgå till sammanlagt kr. 9,945,548: 92. Sparbankens tillgångar och skulder, som vid årets början slutade på kr. 12,166,140: 19, balanserade vid årets slut på kr. 12,294,484: 77. Vinst- och förlusträkningen slutar på kr. 211,751: 30. Årets vinst har uppgått till kr. 63,392: 47, vilket styrelsen föreslår så fördelade, att till allmännyttiga och välgörande ändamål utdelas 31,600 kr. och till reservfonden överföres kr. 31,792: 47. Reservfonden skulle därmed komma att uppgå till
kr. 1,223,289: 12 motsvarande 11,10 proc. av insättarnas behållning. Bankens fond för väckande och underhållande av håg till sparsamhet belöpte sig vid årets början till kr. 2,739: 08. Då under året utdelats 248 skolsparbössor med 2 kr. insatta å varje eller tillsammans 496 kr., uppgick fonden vid årets slut till kr. 2,243: 08. Ifråga om sparbankens skolsparverksamhet meddelas i styrelseberättelsen bl. a.: behållningen vid årets början å 2,612 motböcken kr. 82,075: 19, av barn under året insatta medel kr. 25,206: 58, gottgjorda räntor kr. 2,098: 58, uttaget under året kr. 21,493: 78, behållning vid årets slut å 2,764 motböcker kr. 88,382: 57. Genom sparbankens hemsparbössor, vid årets slut utlämnade till ett antal av 1,352, har under året insamlats i 749 poster kr. 18,913: 77.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *