Bebyggelsen å Fårösund.

Kronan vill bygga utanför byggnadsplanen.
Landshövding Rodhe har tillställt försvarsministern en skrivelse i frågan om platsen för bebyggelsen vid kustartillerikåren i Fårösund vari han hemställer att statsrådet för att bereda kommunen tillfälle att framhålla sina synpunkter och för eventuell överenskommelse med kommunen skall, sedan förslag från marinförvaltningen kommit under prövning, remittera ärendet till länsstyrelsen för yttrande och kommunens hörande.
Landshövdingen framhåller att sedan riksdagen beviljat medel för uppförande av bostadsbyggnader för befattningshavare vid den kustartillerikår, som skall förläggas till Fårösund, har fråga uppstått angående platsen för denna bebyggelse. Vid besök för en tid sedan av representanter för marinförvaltningen synas dessa närmast ha varit inställda på ett område, som delvis faller inom det blivande kasernområdet. Vid en sådan förläggning skulle bostäderna komma att ligga en bit från Fårösunds samhälle och i varje fall utanför det område, varå byggnadsplan för närvarande håller på att upprättas. Ombud för kommunen ha vänt sig till landshövdingen och meddelat att de med viss oro följa frågan om bostädernas förläggning. I samband med byggnadsplanen har man tänkt sig att ordna avloppsfrågan för samhället och det är naturligtvis därvid ett intresse att få så många fastigheter som möjligt anslutna till avloppsnätet. Denna och andra synpunkter ha framhållits från kommunens sida för att belysa kommunens intresse av att bostäderna förläggas inom byggnadsplaneområdet. Landshövdingen tror icke att det är alldeles uteslutet att om så skulle ske, kommunen skulle vara benägen att åtminstone i någon mån bereda kronan vissa fördelar. I varje fall synes honom den saken böra undersökas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *