Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 12 dec.
De sedvanliga decemberetämmorna höllos härstädes söndagen den 12 december.
Kyrkostämman hade att behandla ordinarie ärenden. Till revisorer att granska kyrkans och skolans räkenskaper utsågos hemmansägarna Kristian Ahlby, Aurungs, och Olov Jacobsson, Broa. Suppleanter för dessa blevo fabrikör Karl Bergkvist, Broa, och hr Karl Jacobsson, Butreifs. Kyrkostämman beslöt även enhälligt att kommande decemberstämma skulle hållas som sen gammalt varit vant fjärdedag jul.
Därefter vidtog kommunalstämma under hemmansägare Arvid Björkkvists ordförandeskap. Till revisorer att granska de under kommunalnämnden stående kassorna utsågos folkskollärare Josef Edgert och fabrikör Karl Bergkvist. Suppleant för dessa blev hr Karl Jacobsson, Butreifs. Till ombud att närvara vid inkomsttaxeringen utsågos hr Karl Bergkvist, hemmansäg. John Larsson samt kommunalstämmans ordförande hemmansäg. Arvid Björkkvist. Suppleanter blevo hemmansägaren Johan Larsson, Björke, handlanden Emil Larsson och hemmansäg. Henry Larsson, Lista. Till ombud att närvara vid virkesdeklaration utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist.
Till ombud vid fastighetstaxeringen utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist, Björke, och John Larsson, Burs. Suppleant blev hr Karl Bergkvist. Ordföranden i barnavårdsnämnden kyrkoherde J. Munthn hade undanbett sig återval och om han trots detta skulle bli vald önskade han ett arvode av 100:- kr. Till ordförande i barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Johan Munthön, men frågan om arvodet var ej uppe till diskussion. Till ledamöter i barnavårdsnämnden utsågos lärarinnan Rakel Jarl och handlanden Emil Larsson. Suppleant blev hem-mansäg. Josef Williamsson, Petsarve. Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen valdes hemmansäg. Olov Jacobsson, Broa.
Ledamöterna i pensionsnämnden omvaldes och blevo fattigvårdsnämndens ordförande Edvin Nyström, Bringas, och hemmansäg. Adolf Jacobsson, Leifstäde, suppleanter blevo hemmansäg. Adolf Norrby och Gustav Nikolausson, Bringas. Till ordförande i magasinsstyrelsen valdes hemmansäg. Olof Jacobsson, Broa. Till ledamöter i samma styrelse utsågos hemmansäg. Adolf Jacobsson, Lepstäde, och Gustav Nikolausson, Bringas. Till brandfogde valdes hemmansäg. Gustaf Nikolausson, Bringas. Till brandstodsvärderingsmän utsågos hemmansäg. Karl Andersson, Lista, Wilh. Lövgren, Lista, hemmansäg. Kristian Ahlby, Aurungs, o. Alfred Ahlby, Aurungs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *