Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 1 juni.
Ordinarie pastoratstämma hölls här i går. Därvid föredrogos pastoratets gemensamma räkenskaper för år 1936, vi samtliga godkändes i enlighet med revisorernas förslag. Vid en föregående stämma väckt förslag, att verkställa styckning av egnahemstomter å prästgårdens mark, beslöt stämman i ener med boställstyrelsens förslag att sådan styckning ej borde vidtagas då på tomter f. n. ej förefinnes, han stämman beslöt, att I händelse av efterfrågan tomtupplåtelse lämpligast borde ske i den s. k. kyrkhagen.
Efter pastoratstämman hölls kyrkostämma med Eskelhem, varvid samtliga räkenskaper för år 1936 föredrogos o. godkändes i enlighet med revisorernas förslag. Nästa ärende gällde kyrkogårdens iordningsställande samt inköp av gravplatser varom vid en föregående stämma beslutats men nu — på av förre kyrkovärden W. Angelin gjord framställning — förelåg till ny behandling. Meningsskiljaktigheterna ha gällt priset pr gravplats som var fastställt till 100 kr. för enkel gravplats och 150 kr. för familjegrav för äkta makar. Ärendet föranledde en ganska långvarig debatt och olika förslag framkommo under diskussionen. Hr Angelins förslag avsåg inköp på en tid av 40 år till ett pris av respektive 30 och 50 kr. Hr Hj. Hallgren föreslog anläggning av ny kyrkogård. Hr Emil Johansson föreslog bibehållande av det förut åsatta priset med en prisreduktion av 25 procent för redan på området befintliga vårdade gravplatser, och hr Erik Bolin föreslog bibehållande av samma pris men med rätt för kyrkorådet att sänka priset för mindre bemedlade, som önskade inköpa gravplats. Och gäller köpet på evärdelig tid för såvitt graven blir vårdad. Det segslitna ärendet tog en tid av två timmar varvid stämman antog Erik Bolins förslag. De inflytande medlen skola uteslutande avse att ställa kyrkogården i ett värdigare skick och förvaltas som särskild kassa.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *