Fortsatt anstånd med rivning av Högvakten?

Visby stadsfullmäktige ha ingått till k. m:t med framställning om fortsatt anstånd till den 1 jan. 1943 med rivning av byggnad å tomten nr 4 i kv. Atterdag i Klinteroten i Visby, varmed anstånd tidigare beviljats till den 1 jan. 1938. Framställningen har tillstyrkts av länsstyrelsen.
De skäl, som åberopades av stadsfullmäktige i dess framställning i ärendet år 1932, äro alltjämt för handen. Byggnaderna å tomten befinnas i gott skick, och det råder fortfarande brist på mindre lägenheter i staden. Det torde ej heller vara av något intresse, att stadsmuren å ifrågavarande plats frilägges, enär en sådan åtgärd skulle komma att medföra en icke önskvärd utbuktning av Adelsgatan. Därtill kommer, att den å motsatta sidan av gatan belägna tomten, som enligt gällande stadsplan skall utläggas som öppen plats, ej ännu befinner sig i stadens ägo. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *