Visby rullföringsområde n:r 75

tillhörande vapenföre beväringsmän, tilldelade infanteriet och positionsartilleriet af årsklassen 1912, skola, för undergående af beväringsrekrytskola och första repetitionsöfning , i en följd om 180 dagar, infantéribeväringen vid Kungl. Gotlands Infanteriregemente och positionsartiileribeväringen vid Kungl.
Gotlands artillerikår, samlas den 15 nästa april:
infanteribeväringen från Visby domkyrko- och landsförsamlingar, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla socknar kl. 10: 30 f. m, vid Lägerhyddan å Visborgs slätt,
Infanteribevärlngen från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar kl. 7: 45 f. m.
vid Tjuls järnvägsstation samt positionsartilleribeväringen kl. 11 f. m. å artillerikaserngården i Visby.
Beväringsman, som erhållit nådigt tillstånd att afflytta från riket, men vistas inom landet, skall i likhet med öfriga tjänstgöringsskyldige iakttaga inställelse.
Beväringsman skall medföra inskrifningsbok eller andra till upplysning om hans värnpliktsförhållanden utfärdade handlingar.
Beväringsman är underkastad i kriminallag för krigsmakten gifna bestämmelser såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock i fråga om åtlydnad af inksllelse till tjänstgöring. Utebliver beväringsman utan anmäldt laga förfall från tiänstgöring, hvartill han blivit i laga ordning inkallad, må han till tjänstgöringens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, hvilket beväringsmannen är ’skyldig att själf anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg af statens ämbets- eller tjänsteman, eller af präst i församlingen, eller ordförande i kommunalstämman (stadsfullmäktige) eller af ordförande eller ledamot i kommunalnämnden (fattigvårdsstyrelsen) eller af ledamot i häradsnämnden (rådstuvurätten).
Beväringsman, som har laga förfall för uteblivande från inställelse till tjänstgöring, skall insända intyg därom antingen till rullföringsområdesbefälhafvaren senast vid samlingen eller till vederbörande beväringsbefälhafvare senast vid inryckningen till tjänstgöring.
Visby den 20 mars 1913.
Hjalmar Sillén,
Befälhavare för Visby rullföringsområde n:r 75.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *