Visborga skyttegille

räknade under fjolåret 447 aktiva medlemmar, af hvilka 254 tillhörde klass I, 74 kl. II och 119 kl. III. Af dessa nyinskrefvos under året 310.
I skjutningarna deltogo under året 418 medlemmar, och af dessa sköto 388 minst 50 protokollförda skott, hvadan gillet under innevarande år är berättigadt att erhålla statsanslag för 388 medlemmar eller 87 proc. af medlemsantalet. Antalet under 1912 lossade protokollförda skott uppgick till 28,900, hvaraf 13,840 lossats å 200 meters distans, 13,8380 på 300 mtrs afstånd och 160 på längre afstånd. På hvarje anslagsberättigad medlem komma således 75 skott.
Statens skyttemärken förvärfvades under året af följande artal medlemmar: bronsmärken af 57, silfver- d:o af 11, guldmärken af 2 samt årtalsmärken af 7 och riksmedaljen af 1.
Gillets styrelse innevarande år utgöres af major P. Lundblad, löjtn.
B. Fahlström, wunderlöjtn. E. Råberg, fanj. J. Böttiger och serg.
J. Söderberg med sergeanterna Hj. Bodin och J. Norrby som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *