Svenska fornminnesföreningen

hade på torsdagskvällen sitt årssammanträde på Nationalmuseum under ordförandeskap af riksantikvarien Montelius. I samband med uppläsningen af årsberättelsen, i hvilken erinrades om riksantikvarien Hildebrands död, betonade ordf. den stora förlust vår forskning lidit genom hans bortgång samt erinrade om hans banbrytande arbete, äfven beträffande. den förhistoriska tiden, som ju mest intresserar denna förening. Kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet. Styrelseledamöter och revisorer liksom deras suppleanter återvaldes.
Vid sammanträdet höll riksantikvarien Montelius föredrag öfver ämnet »Huru är en kronologi för Sveriges bronsålder möjlig?» Sammanträdets ”andra föredrag hölls af d:r Ekhoff, som lämnade några bidrag till de gotländska kyrkornas kronologi. Talaren uppehöll sig särskildt vid Kräklingbo och Barlingbo kyrkor och påvisade Kur man genom deras långa bygnadstid och de ändringsarbeten, som vidtagits med dem, troligen af sträfvan att följa med tidens kraft och modeväxlingar, kunnat finna säkra hållpunkter vid bestämmande af deras ålder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *