Stadsplaneändringarna i Visby.

Öfverintendentsämbetets granskning af förslagen.
Enskildt till Gotlands Allehanda.

Öfverintendentsämbetet har mu till regeringen afgifvit utlåtande tTörande frågan om återförande från ny till gammal stadsdel af vissa områden af Visby stad inom ringmur ren, och i samband härmed hår ämbetet äfven yttrat sig om ny regleringsplan och särskilda bygnadsbestämmelser för nämda områden.
I stort sedt har ämbetet ej funnit anledning till någon erinran.
Den enda anmärkningen — om nu ett så starkt uttryck kan användas — gäller det beslutade gatusystemet. Med afseende å detta synes det ämbetet önskligare, att den al bygnadsnämden |föreslagna förändringen af gatorna vid Norderport blir genomförd, än den af stadsfullmäktige beslutade.
För att utröna, om ur arkeologisk synpunkt något funnes att invända mot ifrågavarande stadsplanändringar m. m., särskildt vidkommande bibehållandet inom stadsdelen: »B» af de mot ringmureng innersida- belägna tomterna och därtill hörande bygnadsbestämmelser, har öfverintendentsämbetet vändt sig till riksantikvarien och inhämtat dennes uppfattning. Riksantikvarien har förklarat, att han för sin del ej hade något annat att anmärka, än att, såsom öfverintendentsämbetet framhållit, anordningarna vid Norderport lämpligen borde utföras i öfverensstämmelge med hvad bygnadsnämden föreslargit.
Öfverintendentsämbetet hemställer alltså, att regeringen ville godkänna stadsfullmäktigbe beslut under vilkor, att nämda önskemål kommer till utförande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 April 1913
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *