Skogsägare.

För skogsodlingens befrämjande inom länet tillhandahåller skogsvårdsstyrelsen afgiftsfritt plantor och frö af tall och gran. Plantor af andra skogsträd såsom silfvergran, lärk, bok m. fl. utlämnas till halfva priset; allt under förutsättning att skogsodlingen sker under ledning af några af skogsåvrdsstyrelsens plantörer eller annan med skogskultur förtrogen person.
För skogsodling kan erhållas biträde af plantör utan annam kostnad för rekvirenten än att plantören skall åtnjuta fri kost och logis samt skjuts till närmaste förrättningsställe eller järnvägsstation. — Plantör medför erforderliga kulturredskap.
Ansökhlingar och rekvisitioner böra insändas snarast möjligt, för att arbetet må kunna äga rum före vårbrukets början.
De skogsägare, som i öfrigt önska råd och upplysningar ifråga om skogens skötsel och vård, uppmanas hänvända sig till länsjägmästaren, som uppgör hushållningsplaner, utför afvägningar och förslag till skogsdikning, tillväxtberäkningar m. m.
Visby den 5 mars 1913.
Å skogsvårdsstyrelsens vägnar:
Carl Bolin.
Ragnar Melin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *