Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Det mystiska dödsfallet i Barlingbo.

Ransakning har idag åter hållits inför norra häradsrätten med den såsom misstänkt för dråp å 60-årige f. hemnansägaren Karl Andersson från Tinans i Roma häktade 19-årige drängen Knut Karlsson från Barlingbo. Allmän åklagare var t. f. kronolänsman Jarl Liljeborg, och som af länsstyrelsen förordnadt rättegångsbiträde åt svar. instälde sig e. o. hofrättsnotarien G. Broms.
Ransakningen tog sin början vid halftolftiden. Först upplästes då en del intyg från skolor och från uppfostringsanstalten Karlskrona, där den anklagade Knut Karlsson vistats, och hvilka alla innehöllo goda vitsord om hans uppförande och sinnelag. De äro ju dock, som åklagaren anmärkte, rätt gamla, och mycket har ändrats sedan dess.
Sedan Knut Karlsson införts, hördes han ånyo i detalj ang. tilldragelserna den lördagsaftonen då Andersson skulle ha erhållit det eller de slag, hvaraf döden sedermera följt. Händelsen utanför Karlsons stuga demonstrerades utförligt, och Knut förklarade nu, att man kommit öfverens om att, därest det skulle bli förhör, man skulle säga, att Andersson snafvat på det förut omnämda kärrhjulet, som fans nedtrampadt i marken utanför stugan.
Ransakningen, som erbjudit föga af intresse, pågår ännu då tidningen lägges i Press.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *