Kriget.

Skutari beskjutes åter.
Enligt meddelande från Antivari ha montenegrinerna sedan 17 dennes åter kraftigt beskjutit forten vid Skutari.
Ett bombardemang af staden lär vara förestående.

Serbisk-bulgariska traktaten.
Tidningen »Mir» i Sofia förklarar, att den mellan Serbien och Bulgarien afslutade traktaten icke under krigets lopp från bulgarernas sida underkastats någon förs ändring. Däri är å ena sidan allt,hvad Serbien åtagit sig under kriget, uttryckligen fastslaget, och å andra sidan är den klausul, som bestämmer den framtida serbiskbulgariska gränsen, så klart och kategoriskt affattad, att den icke medger någon misstolkning; och traktatens genomförande kan ej göras beroende af senare inträffade händelger.
Tidningen fordrar, att man må offentliggöra samtliga de från februari till september 1912 mellan båda länderna afslutade traktaterna.
Framstegspartiets organ »Bulgaria» uttalar sig på liknande sätt.

Sista skottet?
I »Daily Chronicle» skildrar en krigskorrespondent uti ett telegram från Hademköj den episod, då det (antagligen) sista skedet i detta krig — åtminstone å den Trakiska krigsskådeplatsen — föll.
En förpoststrid var i full gång vid Fanasakris (nära sjön Tsjekmedsje), då plötsligt en bulgarisk ofr ficer och tre soldater sprängde fram, emergiskt viftande med hvita flaggor.
Ögonblickligen sändes en turkisk kavalleriofficer med tre soldater, också förande hvita flaggor dem till mötes. De möttes i närheten af stora vägen till Tsjataldsja. De bulgariska militärerna fördes därpå till de turkiska förposterna, därkaffe och cigaretter serverades— samt efter tre timmars förhandlingar öfverenskommelse träffades om att inställa fientligheterna.
Det sista skottet dessförinnan affyrades vid Fanasakris, i det en turkisk granat där afsköts mot bulgarerna.

Balkankrigets dödslista.
I Sofia offentliggöras nu de officiella förlustsiffrorna från kriget. I döda ha Montenegro förlorat 6,000, Grekland 11,000, Serbien 22,000 och Bulgarien 80,000 man. De sårades antal är många gånger större.

Ungturkarne skola störtas.
Befälhafvaren å ryska afdelningen af den intermatiomella flottan utanför Konstantinopel har fått order att hålla sig beredd till att landsätta trupper till skyddande af de kristnas lif och egendom vid en befarad ny. kupp, som skulle utbryta omedelbart efter preliminärfredens mundertecknamde och afse störtande af den ungturkiska regeringen.
Denna fara tros närmast vara att förvänta från Tsjataldsja-armén vid dess förestående hemförlofvande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *