Kriget.

Balkanförbundets svar.
Reuters Office meddelar, att Balkanförbundets svar, som redan är på väg till London, innebär en principiell anslutning till makternas medlingsgrundval, ehuru dock med vissa förbehåll rörande Skutari, de Egeiska öarna, krigsskadeersättningsfrågan samt den turkiskbulgariska. gränsen. Hvad den 8enare beträffar, tror man, att den af makterna föreslagna linjen Enos-Midia blifvit af Balkanförbundet godkänd, dock med vissa inskränkningar med afseende på linjens dragning mellan de två nämda ändpunkterna.
I det stora hela är man emellertid af den uppfattningen, att man närmar sig ett fredsslut.

Skutari skall tagas trots allt.
Le Matins» korrespondent har haft ett samtal med en enligt hans uppgift mycket inflytelserik (montenegrinsk eller serbisk?) statsman, som därvid yttrade bl. a.:
»Jag tror icke, att man behötfver ta makternas steg allt för tragiskt. Före kriget hade de förklarat, att Balkanstaterna icke finge behålla en tum af det eröfrade området. Sedan dess ha makterna ändrat mening. Montenegrinska och serbiska arméernas ära kräfver, att vi eröfra Skutari. När vi ha tagit fästningen, skola stormakterna nu liksom hittills böja sig för ett fullbordadt faktum. Jag anser det ytterst osannolikt, att stormakterna för Skutari skulle låta det komma till ett europeiskt krig. Fästningen har kostat Montenegro och Serbien för mycket blod för att de skulle kunna gå in på att uppge den. Därför har konung Nikita förklarat, att han icke lefvande återvänder till Cettinje, om icke Skutari blir taget.»

Österrike mot Montenegro.
Det uppgifves, att den vid Cattaro liggande österrikisk-ungerska eskadern kl. 2,30 på måndagsmorgonen fick order att gå ut. Eskadern låg på kvällen omkring 20km. från Antivari. Den består af slagskeppen »Erzherzog Franz Ferdinand», »Zrinyi» och »Radetsk», pansarkryssarna »S:t Georg» och »Admiral Spaun» samt flera torpedbåtar.
Det 23:e österrikiska landtvärnsinfanteriregementet i Zara blef kl. 5,30 måndagens e. m. inskeppadt på en Lloydångare, som afgick söderut. Regementet lär komma att utskeppas i Metkovich.
Också Serbiens hållning oroar Wien diplomatien. Wienpressen uppger, att Serbien trots allt fortsätter att transportera vapen och ammunition till de albanska hamnarna, hvilket låter befara, att serberna ärna, om nödigt, med vapenmakt ’understödia montenegrinernas eventuella motstånd mot det väntade österrikiska anfallet.

Flott-demonstration mot Montenegro.
Till »Voss. Zeit.» telegraferas från London, att brittiske kryssaren »Barmouth», som anländt till Malta, Har med förseglade order afgått i vässig riktning. Andra brittiska kryssare göra sig färdiga att afgå, enligt hvad det påstås till albanska farvatten.
Till Berl. Tageblatt telegraferas från Wien: På välunderrättadt håll förklaras, att tills vidare endast en blockad skulle företagas af moantenegrinska kusten för att hindra tillförseln af lifsmedel och krigsförnölenheter sjöledes. Sträng telegramcensur är införd.
Agence Havas meddelar: Frankrike ämnar icke deltaga i en flottdemonstration mot Montenegro.
Italien mobiliserar hela sin flotta, påstår ett telegram från Trieste uti »Le Temps». Äfven om häri skulle ligga någon öfverdrift, torde det emellertid vara säkert, att icke kommer Italien att med korslagda armar åse, att Österrike »demonstrerar» vid Montenegros och det blifvande Albanieus kust samt kanske begagnar sig däraf till att där sätta sig fast. Den italienska pressen bör ar redan att knorra mot denna tillämpning af trippelallianspolitiken i Adriatiska hafvet en | tillämpning, som blott skulle lända Österrike till nytta; ty för Italien vore det vida förmånligare att å Adriatiska hafvets östra kust Österrike finge konkurrenter… ju flera desto bättre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 April 1913
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *