Kriget.

Skutaris öde torde väl nu snart vara afgjordt. Porten har — uppges från Wien nu förklarat sig gå in på Österrikes begäran om, att den civila befolkningen skall få lämna Skutari och anmodat Österrike att själft öfverlämna denna order till kommendanrten i staden, emedan Porten vore utan förbindelse med staden.
Att Porten »går in» på den ifrågavarande österrikiska fordringen, är ju själfklart, då dess uppfyllande ju måste bereda Montenegro de största vanskligheter just denistund, då det hoppas ändtligen skola få Skutari i sitt våld.
Stormakternas sändebud ha emellertid kl. 3 fredags eftermiddag företagit en kollektiv hänvändelse till regeringen i OCettinje och meddelat den makternas »beslut» rörande Albaniens gränser och upphäfvande af belägringen af Skutari.

Planer mot Konstantinopel.
Till »Voss. Zeit.» telegraferas från Petersburg, att tidningen. »Ruskaja Molwa» förklarar, det bulgariske generalen Dimitrieffs egentliga uppgift i Petersburg varit att söka förmå Ryssland att understödja bulgarernas framryckning mot Konstantinopel genom att SS inskeppa en armékår i Odessa, hvilket skulle för Turkiet utgöra en fingervisning om, att Ryssland vore beredt att ingripa i kriget — hvarpå Konstantinopels öde skulle afgöras af Bulgarien och Ryssland gemensamt.
Tidningen upplyser emellertid, att Dimitrieff i Petersburg funnit endast ringa anslutning kring förslaget, men tillägger, att »de senaste dagarnas bulgariska framgångar torde dock möjligen ha medfört ett omslag i stämningen inom ryska regeringskretsar» (?).

Konstantinopel och bulgarerna.
Berlintidningarna referera — dock troligen skeptiskt — en förklaring som en krigskorrespondent till den italienska tidningen »Secolo» fått från builgariskt håll, hvilken förklaring är af följande innehåll:
»De truppmassor, som blifvit frigjorda genom Adrianopels eröfring, skola med 200 kanoner sändas till Tsjabtaldsja och därefter rycka in i Konstantinopel. Såväl den politiska som den militära situationen är förändrad, och det bulgariska folket fordrar, att trupperna skola besätta Konstantinopel. Vi veta väl, att Europa ej vill tillåta oss att behålla staden, men äfven om vi hålla den besatt endast 3 eller 4 veckor, skall detta ha en stor moralisk betydelse.»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *