Ingen telefonkabel i år heller.

Enligt hvad vi på privat väg erfarit från hufvudstaden, har statsutskottet nu behandlat k. m:ts förslag, att riksdagen måtte besluta anordnandet af telefonförbindelse: mellan Gotland och fastlandet för en kostnad af 900,000 kr. samt för år 1914 för ändamålet anvisa ett anslag af 750,000 kr. Statsutskottet har därvid afstyrkt bifall för närvarande till k. m:ts förslag, såväl i hvad detta afser att för ändamålet använda lånemedel till belopp af 600,000 kr. som ock beviljande af ett särskildt anslag af skattemedel utaf 300,000 kr., hvaraf dock endast hälften eller 150,000 kr. skulle utgå för nästa år.
Utskottets betänkande är fi n under tryckning och är alltså ännu icke offentligen tillgängligt, men enligt hvad det förljudes, skall utskottet hafva varit enhälligt i sitt afstyrkande. Något hopp om en för Gotland önskvärd utgång af telefonkabelfrågan torde därför icke heller i år kunna förväntas, ty gentemot ett enhälligt statsutskott stå gifvetvis provinsens få representanter i riksdagen maktlösa, så mycket hellre som den i riksdagen alltmera framträdande sparsamhetsandan och krafvet på att statens upplåning må begränsas här torde finna ett eftersökt tillfälle att slå ett slag för sina idéer.
Att vi alltfort skola förblitva i saknad af telefonförbindelse med fastlandet är gifvetvis på det högsta att beklaga, men vi få väl ännu en gång finna oss i vårt öde och hoppas på bättre lycka nästa gång.
Kunde man emellertid utverka, att under väntetiden telegrambefordringsafgiften nedsattes till hälften hela året om, hvarför våra riksdagsmän nu vilja verka, så vore ju dock alltid något vunnet och en lindrande balsam skulle otvifvelaktigt härigenom bredas på såret.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 April 1913
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *