G. U. F.

(Visby kyrkliga ungdomsförening) hade igår afton sammanträde i församlingshuset. Pastor E. Hejneman höll därvid ett intressant föredrag öfver ämnet: »Hvarför afsvor drottning Kristina den evangelisk-lutherska trosbekännelsen»? Under aftonens lopp förekom för öfrigt sång och deklamation, hvarjämte kaffe intogs. Vid kretsförhandlingarna beslöt föreningen att uttala sitt gillande af komiterades förslag till sammanslagning af G. U. F. i Visby och K. F. U. M. Den i och för utredning af frågan tillsatta komitén anser en sammeanslatniug synnerligen önskvärd, med beaktande af att båda föreningarnas intressen bli tillvaratagna. Så fort nödiga stadgeändringar vidtagits och godkänts, kommer definitivt beslut i fråga om sammanslagningen att fattas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *