Från sjön.

— Befälhafvaren å ång. »Jarl», Hälsimgborg, har inlämnat sjöförklaring i anledning af att vid lossning i Göteborg en i Sfax i Tunis intagen saltlast befunnits behäftad med stark lukt, och därför af mottagaren förklarats osäljbar som prima vara. Genom utdrag ur dagboken framhålles, att man i Skax efter lossning där spolat rummen och i öfrigt gjort allt klart för intagande af ny last. Någon omständighet, som kan misstänkas ha ofördelaktigt inverkat på lasten, angifves icke i förklaringen.
— Sjöfarten på Holmsund. Umeå stads uthamn, öppnades på tisdagen.
— För första gången sedan den regelbundna oceantrafiken började har en linie börjat låta sina fartyg gå på en fredag, i det ätt American liniens ångare »St. Paul» 4 d:s afgick till Southampton via Plymouth och Cherboteg Liniens fartyg ha förr afgått på lördagarna. Hittills hafva de olika ångbåtsbolagen böjt sig för sjöfolkets vidskepelser och låtit fartygen afgå på hvilken annan dag som helst utom fredag.
— Sjöfarten på Petersburg har nu definitivt öppnats. Stark isgång råder vid Hogland, hvarifrån isbrytare assisterar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 April 1913
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *