Från sjön.

— Vår generalkonsul i London meddelar, att bestämmelserna i den nya engelska lotslagen om lotsbref för främmande makters undersåtar icke gäller för lotsdistrikten London, Harwich samt den del af Humber lotsdistrikt som ligger norr om Grimsby.
— På stranden strax invid vraket af den i januari förolyckade ångaren Kattegatt har man funnit liket af ännu en af de sjömän, som då omkommo. Den döde är så godt som oigenkännlig, men man tror att det är kapten Edvall man funnit. Af den omkomna besättningen är det nu endast två som hafvet ej återgifvit.
— Den i söndags vid utgåendet från Middlesborough grundstötta Härnösandsångaren Klara har enligt telegram till rederiet nu flottagits, men ligger ännu kvar på platsen, uppehållen af dåligt väder. Huruvida ångaren erhållit några skador är ej kändt.
— A.-B. Svenska Amerika—Mexikolinjen i Göteborg har gått i författning om att bogsera ångaren »Texas» från Ponta Delgada på Azorerna till Cardiff. Den stora Atlanterbogserångaren »Atlas» har blifvit engagerad för ändamålet. Den började bogseringon i söndags 6 dennes och antages komma fram till bestämmelseorten den 14, om ej alltför stormigt väder inträffar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 April 1913
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *