Från landsbygden. Väte.

VÄTE 28 mars.
En stämmodag har innevarande dag varit för Väte kommun, i det icke mindre än tre sammanträden idag gått af stapel. Början gjordes med
skolrådssammanträde kl. 10 f. m., hvarvid beslöts, att den nu ledigblifna folkskollärare-, organist- och Kör spemtalägen skulle för senare halfåret uppehållas genom vikarie, som för detta ändamål skulle sökas.
Kommunalstämma, hölls sedan kl. 12,30. Därvid omvaldes till ledamöter i valnämden handl. Sig. Pettersson, Kvie, O. Kristoffersson, Bäx, Joh. Mattsson, Isome och J. Olofsson, Magnuse samt till suppleanter Osk. Jakobsossn, Mölner och Rud. Larsson, Norbys och till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförenings bolagsstämma utsågs M. P. Nilsson, Isome.
Kyrkoskämma hölls kl. 3 e m för granskning af ritningar och kostnadsförslag, upprättade af byggmästaren N. Pettersson i Visby, angående dels uppförande af en takryttare å kyrkan och dels införande af värme. ledning. Efter en svunds diskussion godkändes såväl ritningarna som kostmadsförslagen, hvilka endast obetydligt skilde sig från de af hr Pettersson förut uppgjorda och på sin tid i tidningen omnämda approximativa.
Stämmorna voro ganska talrikt besökta.
Ändtligen hafva trafikförhållandena å våra vägar börjat förbättras, tack vare den gynsammare väderlaken.
Något vårbruk har emellertid oj än i våra takter kunnat börja utföras, då jordarna hittills varit för sura.
Föreläsningsverksamheten, Om söndag afton kl. 7 les förelägMR af konsulent A. Eklund från Hemse öfver ämnet: svinskötsel. Föreläsningen hålles i folkskolan.
Intresset för mjölk försäljningen har på sista tiden starkt tilltagit, så att numera nästan från hvarje hushåll inom socknen transporteras mjölk till mejerierna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *